Käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan FIBSin Internet-sivustoon osoitteessa fibsry.fi (jäljempänä ”sivut”) ja sivujen käyttöön.

Sivujen ylläpitäminen

Sivuja ylläpitää FIBS. Sivut esitetään sellaisina kuin ne kulloinkin ovat. FIBSillä on oikeus milloin tahansa muuttaa sivujen sisältöä, niiden toimintaa tai näitä käyttöehtoja taikka rajoittaa sivujen käyttöä tai lopettaa niiden ylläpitäminen.

Sivut on laadittu huolellisesti sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti, ja niitä pyritään tarvittaessa päivittämään. FIBS ei kuitenkaan takaa sivuilla esitettyjen tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeus sivuilla julkaistuun aineistoon on FIBSillä. Jos tekijänoikeus joiltain osin kuuluu kolmannelle osapuolelle, FIBSillä on käyttöoikeus aineistoon. Aineistoa saa lainata kulloinkin voimassa olevan tekijänoikeuslain (404/1961) ja muun lainsäädännön mukaisesti. Lainattaessa lähde on ilmoitettava.

Tekijänoikeutta ei ole lakeihin ja asetuksiin, viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin tai muuhun tekijänoikeuslain 9 §:ssä tarkoitettuun aineistoon.
Sivuilla esiintyvät tunnusmerkit ovat FIBSin tai kolmannen osapuolen tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

FIBS ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sivuilla olevien tietojen käytöstä, sivuilla olevista puutteista tai virheistä taikka siitä, että sivut eivät ole käytettävissä.

FIBS ei myöskään vastaa mistään kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin näillä sivuilla, eikä sivuilla sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedoista.