FIBSin jäsenkäytännöt ja säännöt

Yleiset jäsenkäytännöt

 • FIBSin jäseneksi voivat liittyä yritykset ja muut organisaatiot, jotka hyväksyvät FIBSin jäsenkäytännöt ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta FIBSin hallitus.
 • FIBSin hallitus voi erottaa jäsenen FIBSistä, mikäli erääntynyttä jäsenmaksua ei makseta tai muissa FIBSin säännöissä (ks. alla) mainituissa tilanteissa.

FIBS Perus -palvelu

 • FIBSin jäsenmaksuluokat ja jäsenmaksut vahvistetaan vuosittain FIBSin vuosikokouksessa. Jäsenmaksut laskutetaan tämän jälkeen.
 • FIBS Perus -palveluun sisältyvät kaikki FIBSin verkkosivuilla mainitut FIBS Perus -palvelut ja -edut, ja niitä voi hyödyntää koko jäsenorganisaation henkilöstö. FIBS pidättää oikeuden muuttaa palveluiden sisältöä.
 • FIBS Perus -jäsenyyden voi irtisanoa ennen uuden kalenterivuoden alkua 31.12. mennessä, muussa tapauksessa jäsenmaksu tulee maksaa seuraavan vuoden osalta. Ennen 31.12. FIBS Perus -jäsenyyden irtisanonut organisaatio voi hyödyntää FIBS Perus -jäsenyyteen sisältyviä palveluita kuluvan kalenterivuoden loppuun asti, mikäli kaikki maksuveloitteet on suoritettu. Palvelun voi irtisanoa sähköisellä lomakkeella. Irtisanomalla FIBS Perus -jäsenyyden organisaatio irtisanoo samalla mahdollisen FIBS Pro -palvelunsa.
 • Kaikki FIBSin Perus -palvelun tilanneet voivat käyttää FIBSin logoa viestinnässään ja markkinoinnissaan FIBSin jäsenyydestä viestiessään.

FIBS Pro -palvelu

 • Kaikki FIBSin jäsenet voivat halutessaan tilata FIBS Pro -palvelun. Palveluun sisältyvät FIBSin verkkosivuilla mainitut FIBS Pro -palvelut ja -edut.
 • FIBS Pro -palvelun maksut vahvistetaan vuosittain FIBSin vuosikokouksessa.
 • FIBS Pro -palvelu toteutetaan, mikäli palvelun tilaa vuosittain vähintään 25 organisaatiota. Mikäli organisaatioita on tätä vähemmän, FIBS pidättää oikeuden perua seuraavan vuoden FIBS Pro -palvelun.
 • FIBS Pro -palvelu tulee irtisanoa ennen uuden toimintavuoden alkua 31.12. mennessä, muussa tapauksessa FIBS Pro -palvelumaksu tulee maksaa kokonaisuudessaan myös tulevan toimintavuoden osalta. Palvelun voi irtisanoa sähköisellä lomakkeella. FIBS Pro -palveluita voi hyödyntää jäsenyyden irtisanomisen jälkeen kuluvan kalenterivuoden ajan 31.12. asti.
 • FIBS Pro -palveluun voi sisältyä joiltain osin osallistumisrajoitteita, esim. tilaisuus on suunnattu vain tietyn kokoisille organisaatioille tai tietyille toimialoille. FIBS Pro -palvelut pyritään kuitenkin suunnittelemaan siten, että ne ovat mahdollisimman tasaveroisesti kaikkien palvelun hankkineiden hyödynnettävissä.
 • FIBS Pro -palvelun tilanneet voivat hyödyntää sekä FIBSin logoa että FIBS Pro -merkkiä omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan.
 • FIBS voi julkaista FIBS Pro -palvelun tilanneiden organisaatioiden nimet ja/tai logot verkkosivuillaan sekä hyödyntää nimiä/logoja omien palveluidensa viestinnässä ja markkinoinnissa.

FIBS Partneri -ohjelma

 • FIBS Partneriksi voivat hakea kaikki FIBSin jäsenet, jotka täyttävät kulloinkin voimassa olevat FIBS Partneri -ohjelman valintakriteerit. Valintakriteerit julkaistaan FIBSin verkkosivuilla.
 • FIBS Partnerin kanssa tehdään yksityiskohtainen sopimus. FIBS Partneri -ohjelman toimintaperiaate ja sopimus on kaikkien Partnereiden osalta pääpiireissään sama.
 • FIBS Partnerit voivat hyödyntää sekä FIBSin logoa että FIBS Partneri -merkkiä omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan
 • FIBS voi julkaista FIBS Partneri -organisaatioiden nimet ja/tai logot verkkosivuillaan sekä hyödyntää nimiä/logoja omien palveluidensa viestinnässä ja markkinoinnissa.

FIBSin tilaisuuksien käytännöt ja peruutusehdot

Suomen- ja englanninkieliset käytännöt ja ehdot löydät täältä.

FIBSin monipäiväisen, erillismaksullisen, intensiivivalmennuksen käytännöt ja peruutusehdot löydät täältä.


FIBSin säännöt (5.4.2022)

FIBS bylaws (5.4.2022) pdf

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Finnish Business& Society ry ja sen kotipaikka
on Helsinki. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on FIBS.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yritysten, julkisen sektorin sekä
kuluttajien ja kansalaisten välisen verkoston avulla edistää liike-
elämän yritys- ja yhteiskuntavastuuta, joka sisältää
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisen
toiminnan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • edistää ja ylläpitää yritysten välistä vuoropuhelua
  yritysvastuutakoskevien käytäntöjen tunnistamiseksi ja
  levittämiseksi keskustelu-, neuvottelu- yms. tilaisuuksia
  järjestämällä
 • tukee yrityksiä oman yritysvastuullisuuden määrittelyssä ja
  kehittämisessä neuvoin ja ohjein
 • tuottaa yritysten käyttöön tietoa yritysvastuusta
 • järjestää yritysvastuuseen liittyvää koulutusta jäsenilleen,
 • harjoittaa yritysvastuuseen liittyvää julkaisutoimintaa sekä
  toimii yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten vastaavien
  organisaatioiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää julkaisutoimintaa,
koulutusta yms. tarkoituksensa toteuttamista edistävää toimintaa.
Yhdistys voi myös omistaa ja hallita toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, kuten osakkeita ja
muita arvopapereita.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen oikeustoimikelpoinen
yhteisö, tai yritystoimintaa harjoittava yksityinen henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, on valmis toimimaan liike-elämän ja toimialansa eettisten käytäntöjen mukaisesti, ja haluaa omassa toiminnassaan edistää yritysvastuuta.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen
erottamispäätöstä hallitus varaa asianomaiselle jäsenelle
tilaisuuden tulla kuulluksi, paitsi jos erottamisen syynä on
jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymismaksut ja vuotuiset jäsenmaksut porrastetaan jäsenyhteisön koon mukaan viiteen jäsenmaksuluokkaan (1-5). Yhdistyksellä on eri jäsenmaksuluokat (1) mikroyrityksille, (2) pienille yrityksille, (3) keskisuurille yrityksille, (4) suurille yrityksille ja (5) suuryrityksille. Muiden yhteisömuotojen jäsenmaksut määräytyvät vastaavan kokoluokituksen mukaan. Mikroyritykseksi katsotaan
jäsenmaksuluokittelussa myös yritystoimintaa harjoittava
yksityishenkilö.

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun perusteista ja suuruudesta päättää syyskokous erikseen kullekin jäsenmaksuluokalle.

Jäseniltä voidaan periä maksuja yhdistyksen palveluiden
käyttämisestä. Palvelumaksujen suuruudesta päättää hallitus.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 5- 9 muuta
varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen
jäsenet voidaan valita enintään kahdelle (2) peräkkäiselle
kaksivuotiskaudelle. Hallitusta voidaan tarvittaessa täydentää
yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen määräämä muu toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maalis-
toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostitse.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11. Yhdistyksen vuosikokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
6. Valitaan erovuoroiset hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.