5 asiaa, jotka joka yrityksen pitää ymmärtää konfliktiherkillä ja haurailla alueilla toimimisesta

14 maaliskuuta 2018
  1. On hyvin todennäköistä, että yritykselläsi on toimintaa konfliktiherkillä tai haurailla alueilla. Noin kaksi kolmasosaa maailman maista luokitellaan ”varoittavaksi” tai ”hälyttäväksi” Fund for Peace -järjestön kansainvälisessä Fragile States Indexissä. Käytännössä konfliktiherkkyys tai hauraus voivat syntyä esimerkiksi yhteiskunnassa kytevästä konfliktista, jännitteistä tai julkisen vallan heikkoudesta. Varoittavia tai hälyttäviä alueita löytyy muun muassa Turkista, Venäjältä, Intiasta ja Kiinasta. Ulottuvatko toimitus- tai arvoketjusi esimerkiksi näihin maihin?
  2. Yrityksiltä odotetaan erityistä aktiivisuutta ihmisoikeuskysymyksissä haurailla alueilla. Konfliktiherkillä tai haurailla alueilla voi olla voimassa useita päällekkäisiä ja keskenään ristiriitaisia lainsäädäntöjä, joiden implementoinnin ja seurannan taso voivat kuitenkin vaihdella. Niinpä haurailla alueilla toimivien yritysten on oltava itse erityisen aktiivisia negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten ehkäisemisessä; tähän kannustavat esimerkiksi OECD:n ohjeet monikansallisille yhtiöille sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet.
  3. Yrityksellä voi olla vaikutuksia paitsi arvoketjun ihmisoikeuksiin, myös itse konfliktiin. Liiketoiminnalla on merkittävä vaikutus paikallisesti tuotteiden, palveluiden ja työpaikkojen tarjoajana. Esimerkiksi se, mihin kohtaan tehdas rakennetaan tai kuka tehtaan johtajaksi valitaan, voi kiristää tai lieventää alueen jänniteitä. Länsimaisen yrityksen pitää tehdä kotiläksynsä perusteellisesti ennen hauraalle tai konfliktiherkälle alueelle menoa. Paikalliset kansalaisjärjestöt, riippumattomat ihmisoikeusinstituutiot ja kansainväliset sanktiolistat toimittajista ovat hyviä lähtökohtia tälle työlle, mutta ihmisoikeusvaikutusten juurisyiden ymmärtämistä ja ymmärryksen päivittämistä ei korvaa mikään. Konfliktisensitiivisen liiketoiminnan perusteiden sisäistäminen on hyvä ensimmäinen askel kohti oman yrityksen vaikutusten arviointia (konfliktisensitiivisyydestä lisää mm. FIBSin uudessa oppaassa Guidebook for companies on business in fragile or conflict contexts).
  4. Pidä huolta siitä, että tarjoamaasi tuotetta tai palvelua ei käytetä vääriin tarkoituksiin. Useat eri toimialojen yritykset ovat joutuneet pohtimaan aiheuttamiaan yhteiskunnallisia vaikutuksia koko arvoketjunsa läpi. Esimerkiksi teknologian, lääkkeiden, aseiden ja logistiikan toimialoilla riski väärinkäytöksiin on selkeä. Onko sinun yrityksessäsi jo pohdittu, miten väärinkäytösten riskejä voi ehkäistä, ja miten mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan?
  5. Työpaikkoja ja yritystoimintaa tarvitaan rauhanrakentamiseen. Konfliktiherkillä ja haurailla alueilla toimiminen vaatii yrityksiltä erityistä panostusta, mutta sen ei pidä antaa lannistaa. Parhaimmillaan vastuullinen liiketoiminta tukee rauhanrakennusprosessia ja vakauttaa alueen jännitteitä. Rauha ja oikeudenmukaisuus ovat myös yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. FIBSin taannoisesta selvityksestä ilmeni, että suomalaisyrityksistä vain 2 % ovat panostaneet tähän tavoitteeseen ensisijaisesti – toivottavasti tämä joukko kasvaa jatkossa.

Julkaisimme tänään rauhaan ja turvallisuuteen keskittyneen ajatushautomo SaferGloben kanssa koostamamme tietopaketin, johon on koottu yritysten kannalta keskeiset haasteet ja vinkit konfliktialueilla toimimiseen. Lataa ”Guidebook for companies on business in fragile or conflict contexts” -tietopaketti verkkosivuiltamme.

RIIKKA LEPPÄNEN
Yritysvastuuasiantuntija, sosiaalinen vastuu, FIBS

Muut teemat
close