Miten ISO-standardit liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin?

18 joulukuuta 2018

Organisaatiot, olivatpa ne yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, virastoja, elinkeinoelämän järjestöjä, tutkimus- tai rahoituslaitoksia tai palveluntarjoajia, tekevät työtään enemmän tai vähemmän edistääkseen kestävää kehitystä. Mikä välillisesti, mikä suoraviivaisemmin, mutta kaikilla on tarve ottaa oma toimintansa huomioon pitkällä tähtäimellä, ja olla tietoisia toimintansa vaikutuksista.

Kansainvälinen standardisointijärjestö ISO, oikeammin ISOn jäsenmaiden asiantuntijat yhdessä ISOn yhteistyökumppanien kanssa, laatii standardeja, tavoitteena parhaiden käytäntöjen ja teknisten menettelyiden levittäminen yhteisesti sovituilla ratkaisuilla. Yhteistyökumppaneista YK:n eri järjestöt ja ohjelmat ovat olleet tässä työssä mukana kymmeniä vuosia. Standardien avulla edistetään monia hyviä asioita kuten hyvää hallintotapaa, laatua, ympäristönsuojelua, turvallisuutta, yhteensopivuutta. Standardisoinnilla on pitkät perinteet, ja kansainvälinen standardisointijärjestö ISO perustettiin 1940-luvulla.

ISOssa tehtävä työ liittyy myös kestävään kehitykseen. ISO on tunnistanut kuhunkin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyvät standardit, joiden tiedot löytyvät nyt helposti ISOn nettisivulta (www.iso.org/SDGs). Työkalun avulla on kätevä tutkia mitkä ISOn komiteoista työskentelevät eri tavoitteen alueilla, ja vielä tarkemmin, mitkä standardit ovat keskeisiä kunkin tavoitteen kannalta. Esimerkiksi ilmastonmuutos, tavoite 13, ohjaa merkittävään standardiin ISO 14001, joka on ympäristöjohtamisen standardi, kasvihuonekaasujen mittaamiseen käytettävään standardisarjaan, sekä hiilijalanjälkeen – joiden lisäksi löytyy 100 muutakin tavoitteen kannalta hyödyllistä standardia. Näin joka tavoitteen kohdalla – merkittävimmät standardit, sekä muut tavoitetta tukevat standardit löytyvät yhden napin takaa.

Työkalua voi käyttää myös toisinpäin. Kunkin komitean ja standardin kohdalta löytyy tieto mihin tavoitteisiin standardia käyttämällä voidaan vaikuttaa. Esimerkkistandardi ISO 14001 on siinä mielessä hyvä – tai huono – koska se vaikuttaa moniin eri tavoitteisiin. ISOn nettisivuilla on myös aihetta käsittelevä video ja esite ”ISO & SDGs – Contributing to the UN Sustainable Development Goals with ISO Standards”.

ISOn ”SDG-työkalu” on hyvä tuki, kun on tarve hahmottaa standardien käyttöä suhteessa Agenda2030:een, tai miettiä keinoja eri tavoitteiden toteuttamiseksi!

SUSANNA VAHTILA
Suomen Standardisoimisliitto SFS:n johtaja, vastuualueina ISO-standardisointi, julkaisutoimi ja kuluttajat.

Muut teemat
close