Vastuullisuus 2.0: ESG liiketoiminnan ytimessä – Mitä on näkemyksellinen vastuullisuustyö vuonna 2022

3 maaliskuuta 2022

Joka puolella puhutaan ESG:stä. Asiantuntijat profiloituvat ESG-asiantuntijoiksi nopeammin kuin yritykset ja asiakkaat itse tunnistavat tarpeen tällaiselle asiantuntijapalvelulle.

ESG eli Environmental, Social, Governance -tarkastelu on alun perin muodostunut sijoittajien tarpeesta saada tietoa sijoituskohteiden muista kuin suoraan rahassa mitattavista vaikutuksista. Niillä on sijoittajille suuri merkitys sijoituskohteen arvon nousun, riskienhallinnan ja resilienssin näkökulmasta. Sijoittajat ovat alkaneet paitsi edellyttämään yrityksiltä tietoa niiden vastuullisuudesta, myös tunnistamaan näiden tekijöiden kytkennät kohdeyrityksen taloudelliseen suoriutumiskykyyn.

ESG-suoriutumisen ja riskien tarkastelu pitää sisällään laajan joukon asioita, jotka liittyvät ympäristökysymyksiin, sosiaalisen vastuun kysymyksiin sekä hyvän hallinnon toteutumiseen toimijoiden näkökulmasta.

Vastuullisuus ja ESG kulkevat käsi kädessä

ESG-tekijät ja niihin vaikuttavat toimet tuovat näkyväksi vastuullisuuden elementteihin liittyvät taloudelliset riskit ja mahdollisuudet. Vastuullisuus ja kestävyys puolestaan ovat suurempia, koko yhteiskuntaa ja ihmistä koskevia teemoja, joilla tulevien sukupolvien edellytykset elää hyvää elämää pyritään turvaamaan.

ESG-palveluilla tuodaan vastuullisuuden ylätason tavoitteet konkreettisiksi välitavoitteiksi ja mittareiksi, joiden avulla yritys voi seurata oman vastuullisuustoimiensa kehittymistä osana liiketoiminnan kasvun rakentamista.

ESG-asioiden tarkastelu ei sisällä pelkästään suorien ympäristövaikutusten ja -riskien tarkastelua, vaan kokonaisvaltaisen, yritystä ja sen toimintaympäristöä koskevan kaksisuuntaisen tarkastelutavan. Yritysten näkökulmasta esimerkiksi sosiaalisen vastuun näkökulmat eivät ole enää liiketoiminnasta irrallisia tai irrelevantteja. Ihmisoikeuksien noudattamisella ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisella on suoria mitattavia vaikutuksia koko yrityksen arvoketjulle. ESG-riskien aikaisella tunnistamisella voidaan myös minimoida mahdollisten olennaisten tai kriittisten riskien toteutumisen vaikutusta.

Mitä lainsäädäntö edellyttää vastuullisuustoimilta?

ESG-vaatimukset muokkaavat toimintaympäristöjä ja niiden näkökulmia sisällytetään myös lainsäädäntöön kansainvälisellä ja alueellisella tasolla. Etenkin Euroopan unioni on herännyt vastuullisuustiedon merkitykseen ja siihen liittyvän tiedontarpeen tärkeyteen. Aiemmin pääasiassa sijoittajien tarkastelemat ESG-asiat tulevat vauhdilla myös osaksi sitovaa lainsäädäntöä, joka tulee koskemaan kasvavaa määrää yrityksiä toimialasta riippumatta.

EU:sta on tullut tai on lähitulevaisuudessa tulossa useita vastuullisuuteen ja ESG-teemaan liittyviä lainsäädäntökokonaisuuksia. EU:n vihreän kehityksen ohjelma, Green Deal, on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet ohjata Eurooppaa kohti uutta kestävämpää tulevaisuutta. Jo voimassa olevaa sääntelyä liittyy esimerkiksi kestävien sijoituskohteiden luokittelujärjestelmään, EU-taksonomiaan. EU-taksonomian soveltaminen käynnistettiin asteittain 2022 alussa.

Lisäksi Euroopan unionin komissio on julkaissut äskettäin ehdotuksensa yrityksen toimitusketjujen vastuullisuutta koskevasta direktiivistä. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on tuoda yritysten toimitusketjujen vastuullisuuskysymykset, hallinta ja vaikutukset läpinäkyviksi raportoinnin avulla. Direktiiviehdotus menee seuraavaksi Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyyn. Voimaan tullessaan direktiivillä olisi olennaisia vaikutuksia Euroopan alueella toimivien yritysten vastuullisuustyöhön. Vastuullisuusraportointi edellyttää tietoa, ja tiedon hankkiminen globaalien toimitusketjujen maailmassa on todennäköisesti raportointivelvoitteen suuritöisin vaikutus.

Miksi sisäistää ESG osaksi yrityksen strategisia linjauksia nyt ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä:

  • ESG-painotukset ovat tuoneet vaatimuksen tavoitteiden ja väitteiden osoittamisesta. Enää ei riitä, että yritys ilmoittaa vastuullisuusraportissaan tavoitteensa, vaan vastuullisuustyön tuloksista tulee raportoida läpinäkyvästi ja kasvavassa määrin myös vertailukelpoisesti
  • ESG-kupla voi puhjeta yhdessä yössä, ja mahdollisesti piilossa olevat epäkohdat voivat nousta nopeasti pintaan
  • Monella yrityksellä ESG-matka on vasta alussa. Juridisesti velvoitetta tehdä ’ESG-työtä’ ei ole, mutta pelkkä compliance-toiminto ei ole enää pitkään aikaan riittänyt vastuullisuustyön uskottavuuden osoittamisessa. Etenkään, mikäli vastuullisuustyöllä tavoitellaan liiketaloudellisia hyötyjä vaatimustenmukaisuuden lisäksi. Tälle draivereita ovat muun muassa se, että tulevaisuuden työntekijät vaativat, sijoittajat vaativat, on mahdollista esim. saada halvempaa lainaa, on mahdollisuus löytää tehokkuushyötyjä sekä uusia kumppanuuksia ja innovaatioita
  • ESG:n ympärillä sääntely kehittyy nopeasti, ja siitä esimerkkinä on massiivinen kestävän rahoituksen sääntely EU:ssa. Taksonomia luotiin viitekehykseksi kestäville toiminnoille, muttasääntelyn näkökulmasta tuon viitekehyksen soveltaminen ei ole yksinkertaista eri talouden toimijoille. Varsinaiset raportointivelvollisuudet tulevat yksittäisistä EU-säädöksistä, joiden tulkinta suhteessa taksonomiaan ei ole suoraviivaista, varsinkaan kun soveltamiskäytäntöä ei ole ja sitä vasta luodaan. Taksonomian vaikutukset ovat globaaleja, sillä talouden toimijoiden ketjut ovat pitkiä ja monimutkaisia. Euromääräisesti taksonomian merkitys mitataan sadoissa miljoonissa, tulevaisuudessa miljardeissa.
  • Taksonomiasta on julkaistu ja voimassa vasta kaksi ensimmäistä, ilmastoa koskevaa kriteeristöä. Neljän muun ympäristötavoitteen kriteerit tulevat päätöksentekoon myöhemmin vuoden 2022 aikana. Jäljellä olevat kriteerit liittyvät kiertotalouteen, vesi- ja luonnonvarojen kestävään käyttöön, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä biologisen monimuotoisuuden suojeluun.
  • Yrityksiltä edellytetään sekä näkemyksellisyyttä että toimia kohti yhteisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Vastuullisuustyö ja kestävän kehityksen huomioiminen ei ole enää vain tiettyjen harvojen toimialojen käsissä, vaan jokainen yritys joutuu jatkuvasti miettimään omaa ja toimintansa vaikutustaan ympäröivään yhteiskuntaan.
  • Vakuuttavan ESG-työn taustalla on monenlaista asiantuntemusta. Kun liiketoimintaa kehitetään proaktiivisesti vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön ja ESG:n asettaman kysynnän tarpeisiin, tarvitaan teknistä osaamista, juridiikkaa, talouden asiantuntijoita, viestintää sekä liiketoiminnan osaamista. Liiketoiminnan kehittämisen ja ennakoinnin näkökulma on olennainen, kun halutaan taata epävarmassa tilanteessa kestävä ja uusiin ansaintamahdollisuuksiin valmistava liiketoiminta.

Monella alalla yritykset arvioivat nyt esimerkiksi toimitusketjujen vastuullisuutta ja tähän liittyvien tiedontarpeiden haasteita. Komissio on 22.2.2022 julkaissut tätä aihetta koskevan direktiiviehdotuksen, ja voimaan tulleessaan direktiivi toisi mukanaan uusia raportointi- ja dokumentointivelvoitteita. Vastuullisuuden suurin työ liittyy tiedon saatavuuteen ja läpinäkyvyyteen. Yritystasolla tarkastelu lähtee toimitusketjujen riskitarkastelulla ja tiedontarpeen tarkastelulla. Viimeistään nyt on tärkeää olla tietoinen koko toimitusketjun vastuullisuuteen vaikuttavista asioista ja näkökulmista.

Netta Skön
Senior Environmental Lawyer, Ramboll
netta.skon@ramboll.fi

Ramboll on FIBS Partneri

 

 

 

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Raportointi ja lainsäädäntö
close