Visio 2050: Muutoksen aika -raportti tarjoaa yrityksille keinot kehittää kestävää liiketoimintaa ja kasvattaa resilienssiä kriisien ja häiriöiden varalta

1 maaliskuuta 2022

Miltä näyttää elinkelpoinen maailma vuonna 2050 ja mihin toimenpiteisiin yritysten tulee ryhtyä välittömästi sen saavuttamiseksi? Tähän vastaa arvostetun kansainvälisen yritysvastuuverkosto WBCSD:n raportti ”Visio 2050: Muutoksen aika”, joka on nyt saatavilla myös suomeksi. Raportissa määritellään muutospolut yhdeksälle toimialalle energiasta ruokaan, sekä listataan 12 makrotrendiä ja 10 mahdollista häiriötä, jotka saattavat määrittää yritysten globaalin toimintaympäristön kuluvalla vuosikymmenellä – näiden joukossa geopoliittinen epävakaus ja konfliktit. Klikkaa ja ota raportti käyttöösi

Maailman kolmen kriittisen haasteen – ilmastokriisi, luontokato ja lisääntyvä eriarvoisuus – ratkaiseminen edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä. Koronapandemia on osoittanut, että nämä haasteet liittyvät toisiinsa, ja että niin yritykset ja kuin yhteiskunnatkin ovat huonosti varautuneet niiden aiheuttamiin shokkeihin ja kriisitilanteisiin. Maailmalaajuisten haasteiden linkittyminen toisiinsa nousee esiin myös juuri julkaistussa ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raportissa.

Globaalien riskien lisääntyessä kansainvälinen yritysvastuuverkosto World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) on määritellyt Visio 2050: Muutoksen aika -raportissaan yrityksille yhteisen vision maailmasta, jossa yli yhdeksän miljardia ihmistä voi elää hyvää elämää maapallon kestokyvyn rajoissa vuonna 2050.

Raportissa kartoitetaan, miten vision edellyttämä systeeminen muutos tapahtuu ja tarjotaan yrityksille uusi toimintaa ohjaava viitekehys ja muutospolut kuluvalle vuosikymmenelle.

”Viime viikon tapahtumat osoittavat meille millaisen inhimillisen hinnan joudumme maksamaan maailmassa, josta on tullut entistäkin epävakaampi, epävarmempi, monimutkaisempi ja moniselitteisempi. Ukrainan kansalle aiheutettu tragedia ja kärsimys ovat mielessämme, mutta meidän on myös muistettava, että maailmassa on muitakin eksistentiaalisia kriisejä: ilmastokriisi, luontokato ja lisääntyvä eriarvoisuus. WBCSD:n Visio 2050: Muutoksen aika -raportti tarjoaa yrityksille viitekehyksen ja käytännön toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta voimme ajaa muutosta ja luoda maailman, jossa yli 9 miljardia ihmistä voi elää hyvää elämään maapallon kestokyvyn rajoissa vuonna 2050,” sanoo WBCSD:n johtaja Julian Hill-Landolt.

”Kiitämme FIBSiä yhteistyöstä raportin suomentamiseksi, sekä suomalaisia yritysjäseniämme Konetta, Nestettä ja Stora Ensoa jatkuvasta johtajuudestaan ​​kestävän kehityksen edistämiseksi. Suomalaisyritysten innovaatiovoima on avainasemassa visiomme toteutumisen kannalta,” Hill-Landolt jatkaa.

”Olemme erittäin iloisia, että tämä laadukas raportti on nyt suomalaisyritysten käytössä omalla äidinkielellämme,” toteaa FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen. ”Yritysten rooli maapallomme kriittisten haasteiden ratkaisemisessa on aivan keskeinen, ja tämä raportti antaa hyviä käytännön työkaluja yritysten strategisen suunnittelun tueksi.”

9 muutospolkua energiasta ruokaan

WBCSD:n kehittämän viitekehyksen ytimessä on yhdeksän muutospolkua, jotka kattavat tavoitteet ja toimenpiteet yhteiskunnan kannalta keskeisillä toimialoilla: energia, kuljetus ja liikkuminen, elinympäristöt, tuotteet ja materiaalit, rahoitustuotteet, yhteydet, terveys ja hyvinvointi, vesi ja sanitaatio ja ruoka.

Jokaiselle muutospolulle on määritelty tavoitteet ja 10 toimenpidettä, jotka auttavat yrityksiä muuttamaan strategioitaan, käytännön toimenpiteitään ja yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. WBCSD on määritellyt sekä vision että muutospolut ottamalla huomioon muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Jotta yritykset voisivat vauhdittaa tarvittavia muutoksia, WBCSD korostaa, että yritysjohtajien on omaksuttava kolme ajatustavan muutosta: kapitalistista talousjärjestelmää on muokattava siten, että se palkitsee aitoa lisäarvon tuottamista, on rakennettava pitkän aikavälin resilienssiä sekä siirryttävä haittojen minimoinnista uudistavaan ajattelutapaan.

Raportissa painotetaan myös, että yritykset voivat johtaa muutosta globaalien kriisien ratkomiseksi, mutta niiden on myös edistettävä systeemistä muutosta yhteistyössä tutkimusyhteisöjen, poliittisten päättäjien, rahoituslaitosten, sijoittajien ja kuluttajien kanssa.

Kuluvan vuosikymmenen 12 makrotrendiä ja 10 häiriötä

WBCSD:n mukaan osa yritysten resilienssistä eli kriisinkestävyydestä riippuu niiden kyvystä ennakoida mahdollisia muutoksia toimintaympäristössään, sopeutua niihin ja huomioida ne riskinhallinta-, tutkimus-, tuotekehitys- ja strategiaprosesseissaan.

Ennakointityön tueksi WBCSD on raportissaan listannut 12 makrotrendiä, jotka  todennäköisimmin määrittävät sekä 10 mahdollista ”villi kortti” -häiriötä, jotka saattavat määrittää yritysten globaalin toimintaympäristön kuluvalla vuosikymmenellä.

Sekä koronapandemia että Ukrainan tämän hetken tilanne osoittavat vahvasti, että villi kortti -häiriöitä todella tapahtuu, ja että niillä on perustavanlaatuisia ja todennäköisesti pitkäaikaisia seurauksia yhdessä muiden usein kiihtyvien nykytrendien kanssa. Näihin kokoluokaltaan massiivisiin häiriöihin reagointi on myös osoittanut, että kriisitilanteissa yrityksistä ja yhteiskunnistamme löytyy tarvittaessa yhteistyöhalua ja -kykyä reagoida nopeastikin.

WBCSD julkaisi ”Vision 2050: Time to Transform” -raportin maaliskuussa 2021. Raportin suomenkielisen version on tuottanut yritysvastuuverkosto FIBS yhteistyössä WBCSD:n kanssa. FIBS on ollut WBCSD:n kansallinen partneriorganisaatio vuodesta 2014 alkaen.

Visio 2050: Muutoksen aika – WBCSD (pdf)

Lisätietoa: Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, FIBS, 040 758 7247, kimmo.lipponen@fibsry.fi

Ympäristövastuu Raportointi ja lainsäädäntö Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Sosiaalinen vastuu FIBSin toiminta
close