Jyrkkä muutos suomalaisyritysten vastuullisuustyössä

2 joulukuuta 2021

Suomalaisten yritysten vastuullisuustyössä on tapahtunut ennennäkemättömän suuria muutoksia viimeisen kahden vuoden aikana, kertoo tänään julkaistu FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimus. Yritysten vastuullisuustoiminta on nyt kautta linjan entistä strategisempaa, tavoitteellisempaa ja organisoidumpaa. Kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksia ei silti edelleenkään tunnisteta. Yritysten tulisikin jatkossa huomioida kunnianhimoisemmin kestävyyshaasteet kehitystyössään.

FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan suomalaisyritysten vastuullisuustyö alkaa olla monessa suhteessa hyvällä tasolla. Jo lähes kaikilla (93 %) yrityksillä on kestävän kehityksen tavoitteita strategiassaan (2019: 85 %). Merkittävästi useampi yritys myös näkee vastuullisuuden heijastuvan lyhyemmän aikavälin mitattaviin tavoitteisiin: myynnin kasvua tavoittelee jo 37 prosenttia (2019: 18 %) ja osakkeen arvon kasvua joka viides (2019: 7 %), pörssiyrityksistä vieläkin useampi.

Vastuullisuutta käsitellään säännöllisesti jo lähes joka toisen yrityksen hallituksessa ja johtoryhmässä, ja molemmissa on entistä enemmän vastuullisuuskysymykset hallitsevia jäseniä. Myös yritysten sisäiset vastuullisuuden ohjaus- ja työryhmät ovat yleistyneet räjähdysmäisesti, niitä on jo kolmella neljästä yrityksistä, toissa vuonna vain noin joka toisessa. Valtaosalla yrityksistä (76 %) on jo myös yritysvastuujohtaja tai -päällikkö.

”Vaikka paljon on maailmassa tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana koronapandemiasta ilmastokriisin syvenemiseen, muutoksen laajuus on silti häkellyttävä edelliseen vuonna 2019 tehtyyn tutkimukseemme verrattuna,” sanoo FIBSin johtaja Helena Kekki.

”Näyttää siltä, että alamme nyt olla lähempänä tilannetta, joka on yritysvastuutyön perimmäinen tavoite: vastuullisuus on yrityksissä kaiken päätöksenteon ytimessä, ja sen hyödyt alkavat näkyä myös tuloksessa.”

Kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksia ei vieläkään tunnisteta

Suomalaiset yritykset tunnistavat jo hyvin vastuullisuuden strategisen merkityksen. Kuitenkin tutkimuksen tulosten valossa näyttää siltä, että yritysten vastuullisuustyössä keskitytään edelleen toiminnan negatiivisten vaikutusten hillintään, kuten ympäristökuorman vähentämiseen. Harva kertoo tarjoavansa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, ja vain alle 10 prosentille vastuullisuus on merkittävä innovoinnin ja kehittämistyön lähtökohta. Tästä huolimatta lähes jokainen tutkimukseen osallistunut yritys (97 %) uskoo vaikuttavansa positiivisesti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan.

Helena Kekin mukaan yritykset ansaitsevat tunnustuksen panostuksistaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta peräänkuuluttaa yritysten johdolta jatkossa kunnianhimoisempia liiketoimintatavoitteita.

”On hienoa, että yritykset pyrkivät nyt selvästi minimoimaan toimintansa haitalliset vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä maailmalla kasvaa kuitenkin rajusti. Yritysten johdon tulisikin asettaa nykyistä kunnianhimoisempia liiketoimintatavoitteita ja pohtia, miten voisi kehittää tuottavia ratkaisuja aikamme suurimpiin kestävyyshaasteisiin. Monet suomalaiset yritykset ovat tällä saralla jo hyvissä kilpailuasemissa, mutta uskon, että useilla on vielä runsaasti hyödyntämätöntä osaamista paketoitavaksi kasvavalle asiakaskunnalle.”

Tutkimus

Yritysvastuu 2021 tarjoaa kattavan kokonaiskuvan suurten ja keskisuurten suomalaisyritysten vastuullisuustoiminnan käytännöistä, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Tutkimuksen osallistui 179 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja päällikköä Suomen tuhannesta suurimmasta yrityksestä sekä merkittävimmistä osuuskunnista ja muista toimijoista. Tutkimus tehtiin puhelin- ja sähköpostikyselynä aikavälillä 15.6.2021 – 12.10.2021. Tutkimuksen toteutti Innolink. FIBS on tehnyt tutkimuksen jo kahdeksan kertaa vuodesta 2013 alkaen, edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2019.

Yritysvastuu 2021 -tutkimusraportti on avoin FIBSin jäsenille ja medialle: jäsenet voivat ladata raportin käyttöönsä täällä, toimittajat voivat tilata raportin osoitteella tarja.laakkonen@fibsry.fi

Lisätietoa

Helena Kekki, johtaja, FIBS, p. 050 3451 966, helena.kekki@fibsry.fi

FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja asiantuntijuuden kehittäjä. FIBSin tavoitteena on saada yhä useammat suomalaisyritykset innovoimaan tuottavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin yhteistyössä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa. FIBSillä on jo lähes 400 jäsentä, joiden joukossa muun muassa Suomen 10 suurinta yritystä ja valtaosa sadasta suurimmasta yrityksestä. FIBSin jäseneksi voivat liittyä kaikki yritykset ja organisaatiot, jotka pyrkivät edistämään vastuullista liiketoimintaa. 

Yritysvastuu 2021 – Muita keskeisiä tutkimustuloksia

Vastuullisuustyön teemat, painopisteet ja toimenpiteet

 • Biodiversiteetti on edelleen yrityksille vähiten tärkeä vastuullisuusteema: vain 13 % yrityksistä (2019: 8 %) pitää luonnon monimuotoisuutta merkittävänä teemana – yhtä vähän painoarvoa annetaan vesikysymyksille
 • Ilmastonmuutos on yrityksille entistäkin tärkeämpi teema (66 % vastaajista ; 2019: 58 %)
 • Jo lähes joka toinen (47 %) yritys on tehnyt ihmisoikeuksia koskevan riskianalyysin (2019: 35 %)
 • Valtaosalla (83 %) yrityksistä on ohjeistus vastuulliseen datan käsittelyyn ja käyttöön
 • Taloudellisia tunnuslukuja keskeisten toimintamaiden osalta julkaisee 58 % (2019: 41 %)
 • 88 % yrityksistä huomioi yritysvastuukriteerit hankinta- ja ostopäätöksissään (2019: 73 %)
 • Entistä useampi (64% ; 2019: 45%) yritys avaa veronmaksuaan ja verojalanjälkeään – silti verokysymykset ovat vain 14 prosentille tärkeä vastuullisuustoiminnan painopiste
 • Korruption vastaiset periaatteet ja järjestelmä on jo suurella osalla (80 %) yrityksiä  (2019: 70 %)
 • Whistleblowing-ilmianto / -valitusmekanismit ovat lisääntyneet selvästi, niitä on käytössä jo valtaosalla (80 % ; 2019: 64 %)

Vastuullisuustyön strategisuus, tavoitteellisuus ja organisoituminen

 • Vastuullisuus on nyt jokaiselle yritykselle olennaista (2019: 99 %)
 • Vastuullisuus on muuttunut merkittävästi entistä tavoitteellisemmaksi: laadullisia tavoitteita vastuullisuudelle asettaa jo 83 % yrityksistä (2019: 65 %) ja määrällisiä 81 % (2019: 56 %)
 • Vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on suurempi kuin sen varmistamiseen kuluvat resurssit jo valtaosalle (84 %) yrityksiä
 • Pörssiyhtiöistä jo 36 % kertoo osakkeen arvon kasvattamisen olevan yksi kolmesta merkittävimmästä vastuullisuuden kautta tavoiteltavasta liiketoimintahyödystä (2019: 16 %)
 • Yritysvastuuammattilaiset ovat siirtymässä viestintäyksiköistä yritysvastuun sekä operatiivisen johdon yksiköihin, johtoryhmän jäsenenä alan ammattilaisia on kuitenkin vain edelleen verrattain harvoissa yrityksissä (39 %)
 • Toimitusjohtajista 69 % arvioi vastuullisuuden olevan oman yrityksensä kannalta erittäin tärkeää juuri nyt, mutta kuitenkin vain 43 % kertoo antavansa vastuullisuusammattilaisten näkemyksille suurta painoarvoa

Vastuullisuuden mittaus ja vaikuttavuus

 • Vastuullisuus kannustinjärjestelmissä on yleistynyt – se löytyy kuitenkin useammin henkilöstön kannustimista (47 % yrityksistä ; 2019: 31 %) kuin ylimmän johdon (40 % ; 2019: 27 %) kannustin- ja palkitsemisjärjestelmistä. Kannustimet kohdistuvat ensisijaisesti sosiaalisen vastuun toimiin kuten työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin, vaikka vastuullisuustyön painopiste on ilmastonmuutos.
 • Eniten vastuullisuuskannustimia löytyy LVI-alan yrityksistä (64 % vastaajista), vähiten tukku- ja vähittäiskaupassa (26 %) ja teollisuudessa (34 %)
 • Vaikka lähes jokainen yritys (97 %) uskoo toimintansa vaikuttavan positiivisesti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan vain neljänneksellä (28 %) on vaikutuksista vahvaa näyttöä. Yritysten todennetut positiiviset vaikutukset kohdentuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään (67 % vastaajista).

Vastuullisuuden haasteet ja tulevaisuuden näkymät

 • Entistä harvempi (54 % ; 2019: 62 %) yritys kokee vastuullisuuden vaikutusten mittauksen ja vastuullisuuden integroinnin liiketoimintaan (48 % ; 2019: 65 %) merkittäväksi vastuullisuuden johtamisen haasteeksi – yksi selittävä tekijä voi olla vastuullisuuden organisoidumpi ja ammattimaisempi johtaminen ylimmästä johdosta alkaen
 • Liikekumppaneiden ja alihankkijoiden sitouttaminen vastuullisuuteen on nyt selvästi haastavampaa yrityksille (40 % vastaajista) kuin vuonna 2019 (29 %).
 • Selvästi useampi yritys (51 % ; 2019: 31 %) arvioi vastuullisuuden merkityksen kasvavan paljon oman yrityksen näkökulmasta katsottuna seuraavan viiden vuoden aikana, eniten merkityksen kasvuun uskotaan rakennusalalla (64 % vastaajista).
 • Vain noin joka kymmenes yritys uskoo vastuullisuuteen käytettävien resurssien lisääntyvän paljon tulevina vuosina.
Ympäristövastuu Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Sosiaalinen vastuu Raportointi ja lainsäädäntö
close