FIBS-tutkimus: Yritysvastuu on kutsumusammatti – työn suurimpia haasteita ovat monialaisuus, muutosvastarinta ja liian vähäiset resurssit

13 helmikuuta 2020

FIBSin tänään julkistetun Yritysvastuuammattilaiset Suomessa -tutkimuksen mukaan yritysvastuuteemojen parissa työskentelevät pitävät työtään merkityksellisenä ja uskovat voivansa työnsä kautta vaikuttaa maailmaan myönteisesti. 60 prosenttia vastaajista kertoo hakeutuneensa alan töihin tarkoituksellisesti, ja valtaosa kokee työnsä edistävän jotain suurempaa päämäärää. Alan ammattilaiset ovat myös sitoutuneita työhönsä: vain harva kertoo harkinneensa alan vaihtoa.

Kyselyssä nousi kuitenkin esiin myös työn kääntöpuoli. Yritysvastuutyön suurimpana haasteena pidetään monialaisuutta ja laajuutta sekä liian vähäisiä resursseja: lähes puolet kyselyyn vastanneista sanoo, ettei heillä ole riittäviä resursseja työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi joka neljäs kertoo joutuvansa kamppailemaan organisaatiossaan alaan ja työhönsä kohdistuvan muutosvastarinnan ja ennakkoluulojen kanssa. Ylimmän johdon tukikaan työlle ei ole taattua: vain 28 prosenttia vastaajista kokee, että vastuullisuusasiat ovat hyvin esillä oman organisaation johtoryhmässä.

”Vastaukset kuvastavat sitä, että kyseessä on suhteellisen uusi ammattiala, joka etsii edelleen paikkaansa yritysten sisäisessä arvohierarkiassa. Tämän hetken yritysvastuuammattilaiset ovatkin uraauurtavia muutoksentekijöitä, jotka joutuvat laaja-alaisen työnsä ohessa tekemään myös paljon sisäistä pr-työtä vastuullisuuden läpilyömiseksi,” sanoo FIBSin ympäristövastuun koordinaattori Angelina Kuokkanen.

Työn haasteista huolimatta, kyselyssä korostui alan ammattilaisten vahva halu viedä organisaatioidensa vastuullisuutta eteenpäin. Angelina Kuokkasen mukaan yritysten kannattaisikin hyödyntää tätä motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa nykyistä paremmin.

”Vastuullisuus on tänä päivänä olennainen osa kaikkien yritysten liiketoimintaa. Kilpailutekijä vastuullisuudesta tulee kuitenkin vasta kun se on integroitu yrityksen kaikkiin toimintoihin ja prosesseihin. Tähän työhön tarvitaan yritysvastuun ammattilaisia,” Kuokkanen painottaa.

Tämän päivän tyypillinen yritysvastuun asiantuntija on kyselyn mukaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, 35-46 vuotias nainen, joka ansaitsee keskimäärin 45 000-60 000 euroa vuodessa. Vastaajista noin joka neljäs kertoo toimineensa koko työuransa yritysvastuun parissa, viidesosa yli 10 vuotta.

Sisäisten prosessien kehittäminen ja raportointi työn painopisteenä

Yritysvastuutyötä tekevien työ painottuu sisäisten prosessien kehittämiseen ja raportointiin. Vastuullisuusteemoista eniten työaikaa käytetään päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuustoimenpiteisiin sekä resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Teemoista kärjessä olivat myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen liiketoiminnassa sekä hankinta- ja ostopäätösten vastuullisuuden varmistaminen.

Alan ammattilaiset saavat työssään tarvitsemansa yritysvastuutiedot monista eri lähteistä. Merkittävimpinä tietolähteinä nousivat esiin vapaa-ajalla tapahtuva omatoiminen perehtyminen teemaan sekä FIBSin järjestämät valmennukset ja muut palvelut.

Valtaosa vastaajista uskoo alan työpaikkojen lisääntyvän tulevaisuudessa

Yritysvastuualalla riittää töitä myös tulevaisuudessa, näin ajattelevat ainakin kyselyyn vastanneet, joista 88 prosenttia uskoo alan työpaikkojen lisääntyvän tulevaisuudessa, yksikään ei usko määrän vähenevän.

Kysyttäessä mitkä tiedot ja taidot ovat alan asiantuntijoille tärkeimpiä tulevaisuudessa, vastaajat nostivat avoimissa vastauksissa esiin muun muassa kokonaisuuksien hallinnan, määrätietoisuuden ja kyvyn erottaa liiketoiminnan kannalta olennaiset asiat:

  • ”Kokonaisuuksien ja monimutkaisten syy-yhteyksien hallinta”
  • ”Laaja-alainen osaaminen, mutta toisaalta myös mahdollisuus keskittyä ja erikoistua tiettyyn vastuullisuuden osa-alueeseen.”
  • ”Poliittisten ja liiketoiminnan trendien sekä säädösten ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen.”
  • ”Taito kuunnella muita, mutta samaan aikaan viedä asioita määrätietoisesti eteenpäin vastustuksesta huolimatta.”
  • ”Kyky soveltaa teoriaa käytäntöön ja siten ymmärtää siihen liittyviä vastuullisuusaspekteja.”
  • ”Pitää ymmärtää selkeästi, mitkä asiat ovat oman yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaisia ja niistä pitää luoda yhtenäinen sekä selkeä tarina mielekkäillä tavoitteilla.”

Tutkimus

FIBSin Yritysvastuuammattilaiset Suomessa -tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tutkimus tarjoaa kokonaiskuvan yritysvastuuammattilaisten taustoista ja kokemuksista yritysvastuutyöstä (mm. koulutustausta, työn sisältö, toimintaresurssit ja palkka, työn merkityksellisyys, vaikuttamismahdollisuudet ja haasteet).

Sähköisellä lomakkeella toteutettu kysely tehtiin aikavälillä 24.10.-7.11.2019. Kysely lähetettiin FIBSin postituslistalla oleville yli 2000 henkilölle, tutkimukseen vastasi 227, vastausprosentti oli 9,4 %. Vastaajista suurin osa työskentelee yrityksissä (86 %), suurissa yli organisaatioissa (liikevaihto yli miljardi euroa, 37 % vastaajista), päällikkötehtävissä (41 %) ja käyttävät yli 75 % työajastaan vastuullisuustöihin. Vastausten määrää / organisaatio ei ole rajoitettu.

Lisätietoja

Angelina Kuokkanen, ympäristövastuun koordinaattori, FIBS, p. 040 095 3871, angelina.kuokkanen@fibsry.fi

FIBS on Suomen johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja asiantuntijuuden kehittäjä. Tavoitteemme on saada yhä useammat suomalaisyritykset innovoimaan tuottavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin yhteistyössä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa, ja nousemaan näin kestävän liiketoiminnan huipulle globaalisti. Tarjoamme räätälöityä palvelua eri jäsenryhmillemme, autamme yrityksiä pysymään kartalla yritysvastuussa, syventämään koko organisaation vastuullisuusosaamista sekä kasvattamaan mainetta yritysvastuun aktiivisena kehittäjänä ja huippuosaajana.

Muut teemat
close