Tiedätkö jo miten vastuullisuus muutetaan euroiksi? Ota vinkit talteen!

27 toukokuuta 2021

Tuoreen kansainvälisen selvityksen mukaan suomalaiset yritykset ovat maailman kolmanneksi vastuullisimpia. Tulos ei yllätä: maamme edelläkävijäyritykset ovat panostaneet systemaattisesti vastuullisuuteen jo parinkymmenen vuoden ajan, ja viimeisen 10 vuoden aikana näiden rinnalle ovat kivunneet lukuisat muut suuret yritykset.

Yritysvastuuta ovat kirittäneet ja kirittävät paitsi yritysten sidosryhmät sijoittajista asiakkaisiin myös lainsäätäjät. Taustalla on huoli maailman tilasta: edes koronapandemia ei ole hidastanut aikamme suurimpien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon huomioimista yritysten agendalla.

Suomalaisilla yrityksillä on erinomaiset lähtökohdat myös hyödyntää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia. Tässä emme ole kuitenkaan vielä isossa mittakaavassa onnistuneet, vaikka vastuullisuudesta kilpailutekijänä on puhuttu jo lähes yhtä kauan kuin vastuullisuuskeskustelua on ylipäänsä käyty.

Etenkin pk-sektorilla mahdollisuuksia nähdään vielä valitettavan vähän. Vuonna 2020 tehdyn pk-ilmastobarometrin mukaan lähes 70 prosenttia pk-yrityksistä oli toteuttanut lisätoimia päästöjen vähentämiseksi. Kuitenkin vain neljännes yrityksistä näki ilmastonmuutoksen hillinnän tuovan mahdollisuuksia. FIBSin yritysvastuututkimus parin vuoden takaa kertoo samankaltaisia tuloksia: yli puolet yli 200 M€ vaihtavista yrityksistä näki vastuullisuuden liiketoimintahyödyt suurempina kuin siihen käytetyt resurssit, pienemmistä yrityksistä vain viidennes.

Tämän vuoden helmikuussa lanseeratun FIBSin ja 4FRONTin Yritysvastuun itsearviointi -työkalun perusteella suurta muutosta ei ole tapahtunut. Tähän mennessä arvioinnin tehneistä yli 240 yrityksestä noin puolet ei ole vielä tunnistanut vastuullisen toimintatavan tuomia liiketoimintamahdollisuuksia tai ei aktiivisesti hyödynnä tunnistamiaan mahdollisuuksia.

Tämä siitäkin huolimatta, että samoista vastaajista yli 90 prosenttia tunnistaa vastuullisuuden olevan ainakin jossain määrin merkittävä kilpailutekijä omalle yritykselle.

Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen on edellytys liiketoimintahyödyille, vaikka kaikki tunnistetut mahdollisuudet eivät vielä olisikaan realisoituneet tuloksiksi viivan alle.

Mistä vastuullisuuden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen sitten on kiinni? Miksei niitä nähdä tai niihin tartuta?

Pk-ilmastobarometrin mukaan voimakkaasti kasvuhakuisista pk-yrityksistä 44 prosenttia näki ilmastonmuutoksen hillinnässä selvästi enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita, kun vastaava luku oli ei-kasvuhakuisissa yrityksissä ainoastaan 14 prosenttia. Mahdollisuuksia näkevien yritysten investointiodotukset olivat myös huomattavasti suuremmat kuin kaikilla yrityksillä keskimäärin.

Yritysvastuun itsearviointi -työkalun tähänastiset tulokset osoittavat, että ne yritykset, jotka ovat vahvasti sitoutuneita vastuullisuuteen, ovat myös tunnistaneet mahdollisuuksia: niistä yrityksistä, joissa sitoutuminen on erittäin vahvaa, yli 90 prosenttia on tunnistanut ja hyödyntänyt melko paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Kyseessä voi toki olla positiivinen kierre, jossa sitoutuminen auttaa tunnistamaan ja tarttumaan mahdollisuuksiin, mahdollisuudet realisoituvat liiketoimintahyödyiksi ja edelleen vahvistavat sitoutumista.

Jos teillä pohditaan keinoja tunnistaa uusia bisnesmahdollisuuksia ja muuntaa vastuullisuusteot euroiksi, tässä kolme askelta, joilla pääsee hyvin alkuun:

  • Tunnistakaa vastuullisuuden merkitys omalle liiketoiminnalle. Aloittakaa keräämällä tietoa yritysvastuusta ja sen merkityksestä yleisesti liiketoiminnalle sekä toimialallanne. Pohtikaa yhdessä – yrityksen johto mukaan lukien – mitä vastuullisuus yrityksellenne tarkoittaa ja mitä haluatte sen kautta saavuttaa.
  • Nostakaa vastuullisuus ylimmän johdon agendalle. Varmistakaa että johtoryhmästänne löytyy vastuullisuusosaamista ja asiantuntemusta arvioida kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia (ja toki myös riskejä, ettei tule ikäviä yllätyksiä).
  • Vahvistakaa sitoutumista vastuullisuuteen. Sitoutuminen yritysvastuuseen ja kestävän kehityksen edistämiseen ei edellytä sitä, että yrityksen pitäisi olla vastuullisuusasioissa valmis tai edes pitkällä. Riittää, että yrityksessä on tahtotila kehittää toimintaa yhä kestävämmälle ja eettisemmälle pohjalle ja vastata näin yhteiskunnan odotuksiin.

Helena Kekki, johtaja, jäsenpalvelut ja ohjelmat, FIBS
Ulla Roiha, Senior Consultant, 4FRONT Oy

Yritysvastuun itsearviointi -työkalu on FIBSin ja 4FRONTin kehittämä maksuton verkkotyökalu, jonka avulla yritykset voivat arvioida, kehittää ja vertailla vastuullisuustoimintaansa systemaattisesti. Työkalu sopii kaikille yrityksille koosta ja toimialasta riippumatta. Tutustu ja ota käyttöösi!

 

Muut teemat
close