Mitä yhteistä on lento-onnettomuuksilla ja yritysten konfliktivalmiudella?

17 huhtikuuta 2024

Eräillä aloilla, kuten ilmailussa, sovelletaan säännöllisiä ja pakollisia erilaisista skenaarioista ammentavia turvaharjoituksia, joilla varmistetaan mahdollisimman monen selviytyminen, jos pahin, eli lento-onnettomuus tapahtuu. Lentoyhtiöillä on onnettomuuksia varten tarkkaan määritellyt tehtävät jokaiselle lennon henkilökunnan jäsenelle. Mallin ansiosta myös kollegoiden vastuut ymmärretään, ja eri vastuualueiden yhteispelin ansiosta voidaan vähentää riskit tilanteen pahenemiselle vaikeasti ennustettavia elementtejä käsittävässä kriisitilanteessa.

Vastaavasti yritykset, jotka ovat kehittäneet valmiuksiaan kohdata erityyppisiä konflikteja omassa liiketoimintaympäristössään pystyvät tekemään perustellumpia päätöksiä ja selviämään tilanteesta pienemmin vaurioin, kuin äkillisiin muutoksiin varautumatta jättäneet toimijat.

Konfliktit lisääntyvät ja koskettavat myös suomalaisia yrityksiä

Konfliktien määrä maailmassa lisääntyy, eikä kehitys näytä hidastumisen merkkejä. Globaalia konfliktiympäristöä aktiivisesti tarkkailevan International Crisis Groupin konfliktikartta on valitettavan värikästä luettavaa. Osa konflikteista on ennustettavissa, kun taas toiset syttyvät yllättäen.

On hyvä tiedostaa, että konfliktit osuvat yhä useamman suomalaisyrityksenkin toimintaan. FIBSin vuonna 2022 tekemän kyselyn mukaan kolme neljästä suuryrityksestä oli joutunut reagoimaan liiketoimintaympäristöön vaikuttaneeseen konfliktiin edeltävien viiden vuoden aikana ja lähes puolta konflikti on koskettanut useammin kuin kerran. On selvää, että kun onnettomuus tai konflikti sattuu kohdalle, on liian myöhäistä alkaa tavaamaan teoriaa – silloin pitää osata toimia.

Konfliktit lisäävät erityisesti riskiä ihmisoikeusloukkauksille. Mitä laajempi ja vakavampi konflikti on kyseessä, sitä isompia vaikutuksia sillä on yhteiskunnan toimintoihin, ja valtion mahdollisuuksiin turvata kansalaisten ihmisoikeuksien toteutuminen. Haurailla alueilla ihmisoikeudet ovat erityisen uhattuina.

Yrityksillä on erityinen velvollisuus soveltaa vahvennettua ihmisoikeushuolellisuusvelvoitetta (HRDD+) konflikteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on laajasti pyrittävä ymmärtämään sen tekemien päätösten vaikutukset sen toimintaympäristöön liittyviin ihmisiin ja yhteisöihin ja pyrittävä kaikin tavoin vähentämään päätösten haitallisia vaikutuksia. Yritysten tulee konflikteissa huolehtia vasta toissijaisesti konfliktin vaikutuksista sen liiketoimintaan. Järjestelmällinen vuoropuhelu sisäisten ja ulkoisten sidosrymien kanssa on avainasemassa.

Teeman kasvavan tärkeyden vuoksi FIBS on panostanut monin tavoin jäsentensä konfliktivalmiuksien edistämiseen. Esimerkiksi FIBSin johtajan Helena Kekin blogi tarjoaa yrityksille napakan koosteen ymmärrystä ja työkaluja, joiden ääreen kannattaa aika ajoin pysähtyä.

Voisiko konfliktivalmiutta kehittää käytännössä jo ennakkoon?

Yrityksille kustannustehokkainta on riskien ennaltaehkäisy mutta entä jos toimintaympäristö muuttuukin nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti? Onko ennakointi silloinkin mahdollista?

Monitahoiset ja kompleksiset konfliktitilanteet toki vaativat enemmän räätälöintiä ja yrityksen oman toiminnan kehittämistä, kuin lento-onnettomuuksiin varautuminen, koska niihin liittyy useampia ja jatkuvasti muuttuvia epävarmuustekijöitä ja myös tietoisesti tilannetta monimutkaistavia tahoja. Yrityksen pärjääminen konfliktin sattuessa riippuukin yrityksen joustavuudesta ja valmiuksista sopeutua toimintaympäristön rajuihinkin muutoksiin.

Koska konfliktivalmiuksien osalta käytännön harjoittelun paikkoja on rajallisesti, FIBS on ollut mukana kehittämässä konfliktivalmiuksia vahvistavaa valmennuksellista työpajaa. Valmennus on kehitetty yhdessä SaferGloben kanssa. joka on kansainvälisestikin tunnustettu kestävän rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo.

Valmennus pyrkii mallintamaan konfliktitilannetta, ja tarjoaa osallistujille mahdollisuuden harjoitella päätöksentekoa eri rooleista käsin. Valmennuksen tarkoituksena on kehittää osallistujien valmiuksia rakentaa toimivaa yhteistyötä päätöksenteon tueksi käytännön konfliktitilanteessa. Hyvä ennakkovalmistautuminen luo parhaat edellytykset niin yrityksen toiminnalle, kuin mahdollisimman monen konfliktin keskelle joutuneen ihmisen hyvinvoinnille.

FIBSin seuraava konfliktivalmiusvalmennus järjestetään 22.8.2024, lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Greta Andersson
Yritysvastuuasiantuntija, FIBS
greta.andersson@fibsry.fi

Maria Mekri
Toiminnanjohtaja, SaferGlobe
maria.mekri@saferglobe.fi

Lue myös

FIBS julkaisi uuden oppaan konfliktiherkillä alueilla toimiville yrityksille. Englanninkielisestä julkaisusta löytyy mm. käytännön työkaluja konfliktisensitiivisen työn tueksi.

 

Muut teemat
close