Yritysvastuu on jo kaikkien edelläkävijäyritysten hallitusten vakioagendalla

27 tammikuuta 2020

Ilmastonmuutos muuttaa maailmaa ja yritysten toimintakenttää monin tavoin lähivuosien ja vuosikymmenien aikana. Davosin kokoontuneen kansainvälisen yritysmaailman vaikuttajien World Economic Forumin riskilistalla ykkösenä ovat ilmastoon liittyvät riskit.

Viime vuonna Financial Timesin aloittama keskustelu kapitalismin tulevaisuudesta nostaa esiin tärkeän kysymyksen yritysten roolista. Kansalaisten näkökulmasta yritysmaailma ei ole kyennyt ottamaan tarpeeksi vastuuta systeemitason ongelmista. Miten yritysten tulisi näihin ongelmiin tulee tarttua?

Yksittäisten yritysten tai niiden kiireisen johdon roolina tai ydinosaamisalueena ei ole aiemmin pidetty suurten yhteiskunnallisten kysymysten miettimistä. Maailma on tässä suhteessa muuttunut nopeasti. OP:n suuryritystutkimukseen vastanneista yritysjohtajista 72 prosenttia on sitä mieltä, että yhteiskunnalliset kysymykset kuuluvat myös yritysten agendalle.

Vastuullisuuden merkitys on noussut myös yritysten hallitusten agendalle. Edelläkävijäyrityksillä alkaa olla jo hallitustasolla nimetyt henkilöt, joiden vastuulla on varmistaa, että hallitus keskustelee vastuullisuuskysymyksistä ja tekee linjaukset niihin liittyen. Jotkut yritykset ovat myös perustaneet eettisiin ja compliance-kysymyksiin keskittyviä hallituksen työryhmiä, joissa vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä voidaan valmistella syvällisemmin päätöksentekoon.

Hallitusten vastuulla on päättää, mitkä ovat yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta olennaisimpia asioita. Tärkeille asioille on myös varattava riittävästi resursseja ja aikaa. Hallituksen ja yritysjohdon tehtävänä on identifioida riskit ja ennakoida toimintaympäristön muutosta niin, että kvartaali- ja vuositavoitteiden täyttämisen lisäksi voidaan varmistaa yrityksen toimintaedellytykset myös pidemmällä aikavälillä. Riskeihin on usein liian myöhäistä reagoida siinä vaiheessa, kun ne ovat realisoituneet, tai ainakin se on yritykselle merkittävästi työläämpää ja kalliimpaa, ja voi myös pahimmillaan uhata koko toiminnan jatkumista.

Yritysjohdon ja hallituksen roolit ovat vakiintuneet, ja etenkin suurissa yhtiöissä kiinnitetään paljon huomiota siihen, että toimitaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Maailman muuttuessa yhä useammat yritykset ovat heränneet huomaamaan, että ilmasto-, ympäristö- ja niihin liittyen myös sosiaalisen vastuun kysymykset ovat niin suuri strateginen riski, että yritysten hallitusten tulisi ottaa niihin kantaa.

Vastuullisuus yritystoiminnassa ei voi jäädä vain ylätasolla tehtyihin linjauksiin.

Vastuullisuus yritystoiminnassa ei kuitenkaan voi jäädä vain ylätasolla tehtyihin linjauksiin, vaan se toteutuu parhaiten, kun ylätason tavoitteet tuodaan konkreettiselle tasolle mitattaviksi tavoitteiksi ja tekemiseksi. Näin toiminnan tavoitteet ovat selkeitä kaikille yrityksessä työtä tekeville. Läpinäkyvyys raportoinnissa ja sen kertominen missä onnistuttiin ja missä ei kasvattaa luottamusta yritykseen

Ei myöskään pidä unohtaa, että taloudellinen vastuullisuus kulkee yhdessä sosiaalisen ja ympäristövastuun kanssa. Mikäli yritys ei toimi taloudellisesti kannattavasti, se ei voi kestävästi myöskään hoitaa sosiaalisia tai ympäristövelvoitteitaan. Toisaalta pidemmällä aikavälillä sosiaalisesti tai ympäristön kannalta kestämätön toiminta ei myöskään ole kannattavaa.

Kuten FIBSin Yritysvastuu 2019 -tutkimuksen julkistustilaisuudessa vieraillut kansainvälinen vastuullisuusvaikuttaja ja WBCSD:n toimitusjohtaja Peter Bakker totesi puheessaan, maailmalla ja suuryrityksillä ei ole aikaa odottaa mahdollisia kansainvälisiä sopimuksia. Vaikka myös sopimusten aikaan saaminen on tärkeitä, elämme suurta murrosta, jossa kaikkien, yritykset mukaan lukien, on toimittava nyt.

Mikko Routti, toimitusjohtaja, FIBS, mikko.routti@fibsry.fi

Veera Iija, yritysvastuuasiantuntija, FIBS, veera.iija@fibsry.fi

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu
close