Kiertotalous vastaamassa ympäristöhaasteisiin

6 maaliskuuta 2019

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää jo olemassa olevat materiaalit mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi. Ilmastonmuutoksen hillintä, luonnonvarojen niukkuus sekä hiilineutraaliuteen pyrkiminen ovat entistä ajankohtaisempia asioita, jotka olivat vahvasti esillä myös FIBSin luontopääomavalmennuksessa. Kiertotaloudella on merkittävä potentiaali luoda ratkaisuja, joilla voimme vaikuttaa ympäristöhaasteisiin sekä alueellisesti että globaalisti.

Ylijäämämateriaaleista ja jätteistä raaka-aineita

Sitowisen vastuullisuuden ja kiertotalouden palvelut auttavat yrityksiä ja yhteisöjä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten strategioiden kehittämisessä, viestinnässä sekä kiertotalouspalveluissa. Kiertotalouden osastolla toimimme erityisesti aluekehitys- ja infrarakentamishankkeiden parissa. Ydintoimintaamme kuuluu muun muassa rakennus- ja purkujätteiden sekä esimerkiksi rakennushankkeiden yhteydessä syntyvien maamassojen uudelleenkäyttö ja -hyödyntäminen.

Käytännössä siis jätenimikkeen saaneesta materiaalista luodaan uutta raaka-ainetta, jota pystytään edelleen hyödyntämään maarakentamisessa kaatopaikalle sijoittamisen sijasta. Samalla säästetään neitseellisiä luonnonvaroja, kuten esimerkiksi pohjavedenoton kannalta merkittäviä soraharjuja. Erityisesti pääkaupunkiseudulla maarakentamisessa syntyy myös valtavat määrät kaivettua maa-ainesta, jota saatetaan kuljettaa läjitettäväksi pitkienkin matkojen päähän. Vaikutamme osaltamme toiminnassamme siihen, että kaivumassat saataisiin koordinoidusti hyödynnettyä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa, jotta säästyttäisiin pitkiltä kuljetusmatkoilta. Tämä puolestaan säästää sekä ympäristöä että kustannuksia.

Suhteemme luontopääomaan sekä tulevaisuuden mahdollisuudet

Osallistuimme FIBSin luontopääomavalmennukseen 2018 kehittääksemme edelleen toimintamme ympäristövastuuta sekä oppiaksemme lisää suhteestamme luontopääomaan ja ekosysteemipalveluihin. Erityisesti luonnon monimuotoisuuden suojeleminen osana jokapäiväistä yrityksen vastuullista liiketoimintaa oli omalta osaltamme koulutuksen parasta antia.

Vaikutamme luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen erityisesti korvaamalla luonnonmateriaaleja uusiomateriaaleilla maarakentamisessa, jota toimintaa tulee edelleen aktiivisesti kehittää ja kasvattaa. Lisäksi toimintamme positiivista vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen voisi lisätä merkittävästi hankekohteidemme loppumaisemoinnin kehittäminen. Suurien maarakennuskohteiden, kuten meluvallien, maisemoinnissa voitaisiin ottaa paremmin huomioon luonnon monimuotoisuus esimerkiksi sinne istutettavien kasvien valinnassa. Tähän aiomme jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

Haluamme myös kehittää toimintaamme ja luoda uusia ratkaisuja tehokkaaseen ja ympäristövastuulliseen kiertotalouteen siirtymiseen edistämiseksi. Maarakentamisen kiertotalouden osalta sidosryhmäyhteistyö urakoitsijoiden, suunnittelijoiden, virkamiesten ja muiden toimijoiden kesken on erittäin merkittävässä asemassa kiertotalouden tehostamiseksi Suomessa. Kiertotalouden jalkauttaminen osaksi valtavirtaa vaatii vielä panostusta ja tekemistä, ja tahdomme osaltamme olla vaikuttamassa kiertotalouden nousemiseen merkittäväksi osaksi älykästä, kestävää, hiilineutraalia ja ympäristön kannalta kestävää suunnittelua, rakentamista ja toimintaa, johon saimme paljon eväitä luontopääomavalmennuksesta.

Lisätietoja

Marianne Valkama
Asiantuntija, kiertotalous, Sitowise
marianne.valkama@sitowise.com

Kirjoitus on osa FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaa, jossa vuoden 2018 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksista sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan. Lue myös muut sarjan kirjoitukset:

FIBS on järjestänyt ympäristöministeriön tuella jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Valmennuksen on suorittanut yhteensä jo 50 merkittävää suomalaisyritystä, jotka ovat kokeneet valmennuksen erittäin hyödylliseksi. Valmennuksen laaja vaikuttavuus on huomioitu myös kansainvälisesti.

Ympäristövastuu
close