7 vinkkiä vuoden 2022 vastuullisuustyöhön  

1 tammikuuta 2022

Suomalaisten yritysten vastuullisuustoiminta on nyt entistä strategisempaa, tavoitteellisempaa ja organisoidumpaa, minkä ansiosta yritysvastuun hyödyt alkavat näkyä myös tuloksessa. Suomalaisyritysten vastuullisuustyö on siis monessa suhteessa hyvällä tasolla.

Vaikuttava vastuullisuustoiminta vaatii määrätietoista työtä, osaamista ja suunnitelmallisuutta. Viimeistään nyt onkin syytä pohtia vastuullisuustyön painopisteet vuodelle 2022. Näiden FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimukseen perustuvien vinkkien avulla varmistat, että kehitystyö kohdistuu oikeisiin asioihin, ja saatte vastuullisuuteen panostetuille resursseille jatkossakin katetta.

1.  Nosta vastuullisuus johtoryhmän agendalle

Vastuullisuus on enenevässä määrin yrityksille strateginen tekijä sekä menestyksen tae. Vastuullisuuden strategisen merkityksen korostuminen vaatii, että ylin johto huomioi kestävän kehityksen megatrendit yrityksen ohjauksessa.

Viimeistään nyt vastuullisuusasiat kannattaa nostaa pysyvästi teidänkin johtoryhmänne asialistalle, jollei se jo siellä ole. Suurista suomalaisyrityksistä jo puolet käsittelee vastuullisuutta säännöllisesti johtoryhmien keskusteluissa. Näissä yrityksissä vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on selvästi ilmeisempää verrattuna niihin, joissa vastuullisuus ei näy johtoryhmien agendalla. Valtaosalla (78 %) yrityksistä vastuullisuus on myös nimetty tietyn johtoryhmän jäsenen vastuulle.

2.  Aseta vastuullisuudelle tavoitteet, mittaa ja seuraa – lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Vastuullisuus on monimutkainen ja -ulotteinen asia. Erityisesti isoille yrityksille on haastavaa rakentaa mittareita, joiden avulla kestävyyttä voitaisiin luotettavasti ja riittävän holistisesti seurata. Tästä huolimatta vastuullisuuden tavoitteellisuus on yleistynyt yrityksissä harppauksin, ja merkittävästi useampi asettaa nyt vastuullisuudelle sekä laadullisia että määrällisiä tavoitteita (kumpaakin jo yli 80 % yrityksistä).

Vastuullisuudella tavoitellaan nyt merkittävästi useammin lyhyemmän aikavälin mitattavia tavoitteita, kuten myynnin ja osakkeen arvon kasvua. Pörssiyhtiöistä jo 36 % kertoo osakkeen arvon kasvattamisen olevan yksi tärkeimmistä vastuullisuuden kautta tavoiteltavista liiketoimintahyödyistä.

Vaikka painotus on nyt rahassa mitattavissa, lyhyen tähtäyksen hyödyissä, muista huomioida jatkossakin riittävällä tasolla kaikki olennaiset vastuullisuusnäkökulmat – myös ne, joita ei voida mitata lyhyen aikavälin mittareiden avulla. Strategisessa vastuullisuustyössä tavoitteet tulee asettaa seuraavien kvartaalien lisäksi vuosien päähän.

3.  Tue vastuullisuustyötä kannustin- ja palkitsemisjärjestelmällä

Yrityksen ohjauksen ja päätöksenteon kannalta on täysin olennaista, että vastuullisuuden tuomia liiketoimintahyötyjä voidaan nyt selvemmin mitata ja seurata. Mittaus ja seuranta vahvistaa entisestään vastuullisuuden roolia yrityksen strategisessa päätöksenteossa.

Sinänsä ei yllätä, että vastuullisuus linkitetään enenevässä määrin nyt niin johdon kuin henkilöstönkin kannustimiin. Kannustinten asettamisen osalta toimialojen väliset erot ovat suuria, ja yllättäen vastuullisuuteen linkitettyjä kannustimia asetetaan johtoporrasta useammin henkilöstölle.

Oikein asetettuina yhden teeman mittarit ja kannustimet auttavat teitä puuttumaan nopeastikin juuri sellaiseen vastuullisuuden osa-alueeseen, joka on yrityksenne menestyksen kannalta erityisen kriittinen. Monimuotoisten ja -mutkaisten vastuullisuusnäkökulmien huomioiminen kannustimissa on eittämättä haastavaa, mutta kohtalaisestikin toteutettuna antaa signaalia myös sidosryhmillenne siitä, miten vastuullisuuteen tosiasiallisesti suhtaudutaan. Ne auttavat myös edistämään tavoitteita silloin, kun pöydällä on samanaikaisesti monia tärkeitä asioita.

4.  Huomioi ilmastonmuutos, mutta älä unohda muita yrityksesi kannalta merkittäviä vastuullisuusteemoja

Suomalaisyrityksillä ilmastonmuutos erottuu yhä selkeästi edukseen muista vastuullisuuden ajankohtaisista teemoista tulevaisuuden vastuullisuustyön painopisteissä. Sen nimeää erittäin tärkeäksi painopisteeksi nyt kaksi kolmasosaa yrityksistä. Ei ole yllättävää, että yritysvastuukeskustelua domino ilmastonmuutos ja sen hillintään tähtäävät toimenpiteet: Sidosryhmiltä tuleva paine ilmastonmuutoksen huomioimiseen on myös jo varsin ilmeinen. Yrityksillä on ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa myös merkittävä edelläkävijän rooli. Odotan juuri yritysten kehittävän innovaatioita, joilla myös ilmastonmuutokseen löydetään ratkaisuja.

Vastuullisuus on työsarkana kuitenkin ilmastonmuutoksen torjuntaa laajempi. Työssä olisi huomioitava myös muut kestävyyskysymykset. Yksinkertaistettuna työsarka on kuvattuna YK:n kestävän kehityksen SDG-tavoitteissa, joiden saavuttamiseksi yritystenkin tulisi tehdä määrätietoista työtä. Onkin ilahduttavaa huomioida, että peräti kolme neljännestä vastaajista kertoo nyt huomioivansa SDG-tavoitteet liiketoiminnassaan – peräti 25 % enemmän kahden vuoden takaiseen verrattuna. Mutta onko tavoitteiden huomiointi käytännössä sitä, että laajasta tehtävälistasta poimitaan vain itselle mieluisimmat tavoitteet, joiden eteen tehdään työtä? On huolestuttavaa, ettei suomalaisyritysten tulevaisuuden painopisteissä vieläkään näy merkittävällä tavalla biodiversiteetti, joka on ilmaston muutoksen ja kasvavan eriarvoistumisen rinnalla aikamme kriittinen kestävyyshaaste.

Käytännön kehitystyön eteenpäin viemisen kannalta voi löytyä hyvät perustelut sille, että vastuullisuustyö painottuu useissa yrityksissä rajallisiin teemoihin. On kuitenkin tärkeää, että priorisointi on tehty siten, että valituille teemoille löytyy liiketaloudellisten perustelujen lisäksi myös kestävyyden perustelut – eli että toimina kohdistuu sellaisiin teemoihin, jotka juuri teidän liiketoimintanne kannalta ovat olennaisia myös kestävyyden näkökulmasta tarkasteltuina. Varmistathan siis, että vastuullisuustyössänne ovat mukana kaikki ne teemat, joihin toiminnallanne on merkittäviä vaikutuksia.

5.  Hyödynnä vastuullisuuden megatrendit myös kehitys- ja innovointityössä

Näyttää siltä, yritykset keskittyvät vastuullisuustyössään edelleen pääsääntöisesti oman toimintansa negatiivisten vaikutusten hillintään, kuten aiheutetun ympäristökuorman vähentämiseen. Vain suhteellisen harva yritys kertoo luovansa positiivista lisäarvoa yhteiskunnalle – esimerkiksi tuottamalla asiakkailleen kestävää kehitystä tukevia tuotteita tai palveluita. Entistäkin harvempi hyödyntää vastuullisuutta nyt innovaatioiden ja kehitystyön lähteenä.

Yritysten työ aikaansaatujen negatiivisten vaikutusten hillitsemiseksi on tietenkin kunnioitettava asia: Jokainen vähennetty hiilikilo auttaa meitä ilmastokriisin hallinnassa. Jokainen suojeltu asiakasdata auttaa rakentamaan luottamusta asiakkaiden ja yritysten välille. Jokainen yhdenvertainen työpaikka auttaa kasvavan eriarvoistumisen hillinnässä.

Kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä maailmalla on kuitenkin rajussa kasvussa. Uskon, että niin teillä kuin monilla muillakin suomalaisyrityksillä on hyödyntämätöntä osaamista, jonka avulla tähän kysyntään voitaisiin vastata. Olemassa olevan toiminnan hienosäädön lisäksi kannattaa pohtia, miten yrityksenne osaamisen avulla voitte tarjota asiakkaillenne kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja. Ja siten luoda uutta, kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa. Näin ollen vastuullisuuskysymykset on syytä linkittää vahvasti niin yritysten liiketoimintamallien kuin tuotteiden ja palveluiden kehitystyöhön.

6.  Ota vastuullisuuskysymykset ymmärtävät työntekijät mukaan eteenpäin katsovaan päätöksentekoon

Nyt jo valtaosalla (76 %) yrityksistä on yritysvastuusta vastaava johtaja tai päällikkö, joista useimmat työskentelevät yritysvastuu- ja ympäristötoiminnossa tai viestintäyksikössä.

Vastuullisuusammattilaisia on nimitetty entistä enemmän yritysten operatiiviseen johtoon sekä talousjohto- ja rahoitustoimintoihin. Yritysvastuusta vastaava johtaja tai päällikkö on johtoryhmän jäsen noin neljänneksellä vastaajista.

Tästä huolimatta vastuullisuusammattilaisten arvostuksessa on vielä parantamisen varaa: toimitusjohtajista alle puolet kertoo antavansa yritysvastuun ammattilaisten näkemyksille suuren painoarvon, vaikkakin samoista vastaajista selkeästi useampi arvioi vastuullisuuden olevan oman yrityksen kannalta erittäin tärkeää.

Vastuullisuuden edistäminen ja sen hyödyntäminen oman liiketoiminnan kehittämisessä vaatii hyvän tahdon lisäksi rautaista ammattitaitoa. Vastuullisuuden strategisen merkityksen korostuessa vastuullisuuskysymykset tuntevat ammattilaiset kannattaakin siirtää yrityksen tukitoiminnoista eteenpäin katsovaan, strategiseen päätöksentekoon vaikuttaviin rooleihin. Muista siis ottaa oman yrityksenne osaajien koko potentiaali käyttöön ja hyödyntää heitä niin liiketoimintamallien kuin tuotteidenkin kehitystyössä.

7.  Hyödynnä itsearviointityökalujamme kehittämistyön tukena

Näiden tutkimukseemme perustuvien vinkkien lisäksi kannattaa lisäksi ottaa kehittämämme yritysvastuutyökalujen perussetti kehittämistyön tueksi. Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi ja Yritysvastuun itsearviointi -työkalujen avulla voit paitsi arvioida oman toimintanne nykytilaa, myös suunnitella vastuullisuustoimintaa systemaattisesti pitkällä aikavälillä. Maksuttomat työkalut sopivat kaikille yrityksille koosta ja toimialasta riippumatta.

Näiden vinkkien myötä toivotan kaikille hyvää ja vastuullista vuotta 2022!

Helena Kekki
Johtaja, FIBS
helena.kekki@fibsry.fi

Kirjoitus perustuu FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen, jonka tuloksiin voit tutustua täällä.

Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Raportointi ja lainsäädäntö
close