Yritysvastuun itsearviointi -työkalu

17 marraskuuta 2022

FIBSin ja 4FRONTin kehittämän Yritysvastuun itsearviointi -verkkotyökalun avulla yritykset voivat arvioida, kehittää ja vertailla vastuullisuustoimintaansa systemaattisesti.

Maksuton työkalu on laatuaan ensimmäinen Suomessa ja se sopii kaikille yrityksille koosta ja toimialasta riippumatta.

Yritysvastuun itsearviointi -työkalun avulla

  • saat nopeasti kattavan tilannekuvan vastuullisuustoimintanne tasosta
  • tunnistat kehittämiskohteenne
  • saat uusia ideoita ja käytännön kehittämisvinkkejä
  • voit verrata toimintaa muihin yrityksiin
  • voit seurata toiminnan kehittymistä systemaattisesti vuosittain

Työkalu on erityisen hyödyllinen niille yrityksille, jotka haluavat päästä alkuun yritysvastuutyössä tai ryhtyä toteuttamaan sitä tavoitteellisemmin. Vastuullisuustoiminnassa pidemmälle ehtineille työkalu tarjoaa uusia ideoita toiminnan edelleen kehittämiseksi sekä mahdollisuuden vertailla toimintaansa muihin yrityksiin.

Yritysvastuun itsearvioinnin on tehnyt jo yli 400 yritystä.

Klikkaa tästä Yritysvastuun itsearviointi -työkaluun

Lisätietoa työkalusta

Mikä on Yritysvastuun itsearviointi -työkalu?

Yritysvastuun itsearviointi on sähköinen työkalu, joka tukee vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä. Työkalu koostuu 41 kysymystä sisältävästä kyselystä sekä automaattisesti tulostuvasta palauteraportista. Palauteraportti pohjautuu itsearvioinnin vastauksiin ja niiden analyysiin. Kysymyksiin vastaaminen vie noin 15-20 minuuttia ja pdf-muotoisen palauteraportin pääsee tulostamaan heti kysymyksiin vastaamisen jälkeen.

Työkalu rakentuu toimintaperiaatteiltaan kansainvälisesti vahvistettuihin vaikuttavuusarvioinnin teoreettisiin viitekehyksiin. Koska kyseessä on kuitenkin itsearviointityökalu, jonka on tarkoitus antaa vain nopea tilannekatsaus vastuullisuuden hallinnasta, on arviointiprosessia pyritty yksinkertaistamaan mahdollisimman paljon. Tämän lisäksi kehitystyössä on huomioitu yritysvastuun johtamisen prosessi sekä alan keskeiset standardit, viitekehykset ja ohjeistot (esim. Yritysten yhteiskuntavastuu – Euroopan komission strategia,  OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, Global Reporting Initiative GRI).

Mitä yritysvastuun itsearviointi sisältää?

Itsearviointi kattaa viisi osa-aluetta:

  • Yritysvastuun merkitys ja tärkeys
  • Yritysvastuun strateginen asema
  • Yritysvastuun resursointi ja integrointi
  • Yritysvastuutoimenpiteet sekä
  • Seuranta, tulokset ja vaikutukset

Palauteraportissa tuloksia käsitellään em. osa-alueilla, minkä lisäksi raportti sisältää vertailun muihin vastaajayrityksiin sekä itsearvioinnin kokonaistuloksen, ’yritysvastuuindeksin’. Raportti tarjoaa myös konkreettisia kehityskohteisiin perustuvia toimenpidesuosituksia. Työkalun kehityksessä on tunnistettu, että yritysvastuun eri osa-alueilla on myös paljon yrityksen toimialaan, kokoon, toimintamuotoihin ja markkinoihin liittyviä erityiskysymyksiä. Tässä työkalun ensimmäisessä versiossa ei käsitellä näitä erityiskysymyksiä, vaan painopiste on toimialariippumattomissa strategian ja johtamisen teemoissa.

Mihin yritysvastuun itsearviointia voi käyttää?

Yritysvastuun itsearviointityökalua voi käyttää vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen tukena. Itsearvioinnin tavoitteena on auttaa yrityksiä saamaan tilannekuva yritysvastuutyön tasosta ja tilanteesta, tunnistamaan kehityskohteita, kehittämään yritysvastuun johtamista sekä vertailemaan suoriutumista suhteessa muihin yrityksiin. Lisäksi työkalu vahvistaa ymmärrystä kestävää kehitystä edistävistä toimista ja tarjoaa käytännön vinkkejä yritysvastuutyön edistämiseen.

Miten vertaisarviointi muihin organisaatioihin toteutuu?

Vertaisarvioinnin tarkoitus on antaa karkea tieto siitä, kuinka vastaajan yritys suhteutuu vastauksissaan muihin vastaajayrityksiin. Vertailu on ainoastaan indikatiivinen, suuntaa antava. Arvioinnin anynomisoidut tulokset tallentuvat tietokantaan, mikä mahdollistaa omien vastausten vertailun muiden yritysten aiempiin vastauksiin. Vertailussa on syytä huomioida, että tietomäärät ovat työkalun alkuvaiheessa pieniä, ja siksi vertailua voidaan luotettavasti tehdä vain aggregoidulla (yleisellä) tasolla. Ajan myötä, kun vastausmäärät kasvavat, vertailua voidaan täsmentää esimerkiksi yksittäisten kysymysten, toimialojen tai vastaajayritysten kokoluokkien suhteen.

Perustulosten luotettavuus perustuu keskeisesti vastaajien objektiivisuuteen (rehellisyys ja puolueettomuus vastauksissa) sekä kompetenssiin / tietoon asioiden oikeasta tilasta organisaatiossaan. Halutessaan saman kyselyn voi täyttää useampi henkilö (esim markkinointi-, henkilöstö- ja tuotantoyksikkö) samasta organisaatioista ja tuloksia voidaan vertailla keskenään. Se saattaa luoda hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle.

Tulokset saattaavat myös muuttua ajan myötä. Organisaatio muuttuu, vastaajan kokemus ja mielipiteet muuttuvat ja myös tilanne verrokkiorganisaatioissa muuttuu. Siksi voi olla hyvin perusteltua toistaa testi esim vuosittain ja katsoa, kuinka vastuullisuus omassa organisaatiossa kehittyy.

Kenelle yritysvastuun itsearviointi on suunnattu?

Työkalu on suunnattu ensisijaisesti sellaisille vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille, jotka ovat aloittamassa aiempaa systemaattisempaa yritysvastuun kehittämistä ja haluavat muodostaa tilannekuvan tämän työn tueksi. Työkalu sopii niin pienille, keskisuurille kuin suurillekin yrityksille toimialasta riippumatta. Työkalua voivat halutessaan käyttää myös muut organisaatiot – huomioiden kuitenkin sen, että työkalu on kehitetty erityisesti yritysten tarpeita ajatellen.

Mitä yritysvastuun itsearvioinnin tekeminen maksaa?

Itsearviointi on käyttäjille maksuton palvelu.

Mitä palauteraportin numeeriset tulokset kertovat?

Palauteraportin numeeriset tulokset, koskien sekä kokonaistulosta että osa-alueiden tuloksia, kuvaavat sitä, kuinka monta prosenttia kyselyn tai osa-alueen maksimipistemäärästä vastaajayritys on saanut. Paras mahdollinen tulos on näin ollen 100. Tiettyjä, erityisen merkityksellisiä kysymyksiä on painotettu siten, että ne saavat laskennassa suuremman painoarvon kuin muut kysymykset.

Edellyttääkö työkalun käyttö rekisteröitymistä?

Työkalun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä, vaan kyselyyn pääsee suoraan kyselylinkistä. Kyselyssä tiedustellaan vastaajayrityksen sekä vastaajan nimeä, mutta näitä tietoa hyödynnetään ainoastaan palauteraportin yksilöintiin ja vastaajan tarpeita ajatellen. Nimitietoja ei kuitenkaan ole pakko antaa, vaan kyselyn voi tehdä anonyymisti.
Miten kerättyjä tietoja hyödynnetään?

Kyselyn kautta kerättävää tietoa hyödynnetään vastaajakohtaisen palautteen laatimiseen. Lisäksi vastaukset tallentuvat työkalun kehittäjän tietokantaan. Tietokantaan kertynyttä vastausaineistoa voidaan hyödyntää vertailuarvojen laadinnassa sekä erilaisissa yhteenvetoraporteissa, joissa tuloksia käsitellään kokonaisuuteen. Kaikki kyselyvastaukset käsitellään anonyymisti ja kysely toteutetaan henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen (523/99, 10§ / GDPR) mukaisesti. 4FRONT Oy:n tietosuojaselosteen löydät täältä.

Tiivistelmä: Yritysvastuun itsearviointi 2021

Ota käyttöösi tiivistelmä FIBSin ja 4FRONTin tekemästä yhteenvedosta vuoden 2021 aikana tehdyistä itsearvioinneista.

Lue myös FIBSin ja 4FRONTin tiedote: Yritysten itsearviointi paljastaa vastuullisuustyön keskeiset kompastuskivet (27.1.2022)

Kysy lisää

Lähetä meille postia, kerromme mielellään lisää työkalusta: fibs@fibsry.fi

Ympäristövastuu Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Sosiaalinen vastuu Raportointi ja lainsäädäntö
close