6 vinkkiä vuodelle 2023: Yritysvastuu 1.0 kuntoon ja katse kohti Yritysvastuu 2.0:aa

2 helmikuuta 2023

Vastuullisuudesta ja kestävyydestä puhutaan enemmän kuin koskaan. Erilaisia teemoja, aloitteita, hankkeita, selvityksiä, ohjeistuksia ja toimijoita ilmaantuu yritysjohdon ja vastuullisuusammattilaisen pöydälle.

Kiireen keskellä voi oman yrityksen kannalta keskeisimpien asioiden tunnistaminen tuntua hankalalta. Toivonkin näiden vinkkien auttavan sinua sekä olennaisen tunnistamisessa että konkreettisten kehityshankkeiden toteuttamisessa.

1. Varmista, että vastuullisuuden ”minimitaso” – Yritysvastuu 1.0 – on hallinnassa

Vuoden 2023 aikana on viimeistään varmistettava, että omalla yrityksellä on valmius täyttää vastuullisuuden ympärillä kiristyvät lakisääteiset velvoitteet. Suuren painoarvon työstä saa CSRD:hen ja EU taksonomiaan valmistautuminen.

Tämän lisäksi tärkeää on varmistaa selkeä toimintasuunnitelma vielä vapaaehtoisen ”vastuullisuuden minimitason” saavuttamiseksi.

Regulaatiovaateisiin vastaamisen lisäksi tehtävälista on suhteellisen yksinkertainen: Ilmastonmuutoksen parissa suuri osa yrityksistä tekee jo työtä, mutta vuoden 2023 aikana sen rinnalle nousee COP15 jälkimainingeissa luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävä työ.

Sosiaalisen vastuun kentällä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen kohdistuvat odotukset täsmentyvät lainsäädännön ja sen ympärille kehittyvien työkalujen myötä. Myös ihmisten monimuotoisuuden huomioivan työn laajuutta syvennetään useimmissa yrityksissä.

Helpottaaksemme työtä olemme suunnitelleen suuren osa vuoden koulutuksista, tilaisuuksista, julkaisuista sekä muista palveluitamme siten, että niiden avulla Yritysvastuun minimitaso – Yritysvastuu 1.0 – on helpompi saavuttaa:

Keskittymällä yllä kuvattujen kuuden tavoitteen saavuttamiseen voit varmistaa tekeväsi myös kansainvälisellä tasolla arvioituna keskeisiä asioita, sillä listaus perustuu maailman johtavan vastuullisuusorganisaatio WBCSD:n työhön. Tutustu jo nyt vuoden 2023 jäsenpalvelutarjontaamme, varaa kalenterista päivät ja ilmoittaudu tilaisuuskalenterimme kautta mukaan sinulle ajankohtaisiin tapahtumiin.

2.  Käännä katse kohti Yritysvastuu 2.0:aa ja valmistaudu tukemaan uudistavaa liiketoimintaa sekä systeemistä muutosta

Keskittymällä yllä kuvattuun minimitasoon varmistat, että pysyt kärryillä kriittisissä asioissa. Edelläkävijän titteliä jo arkipäiväksi muuttuvan, yllä kuvatun tason täyttämällä, voi kuitenkin olla haastava saavuttaa. 

Edelläkävijyys vaatii kunnianhimoisempaa asennetta: liiketoiminnan riskienhallintaan ja negatiivisten vaikutusten karsimiseen tähtäävän ”vastuullisuushienosäädön” lisäksi edelläkävijöiden on kirkastettava, miten yritys luo toimintansa kautta laajemmin arvoa sidosryhmille. Arvoa voi luoda esimerkiksi tuottamalla kestävää kehitystä edistäviä tuotteita tai palveluita. Innovoinnin ja järkevien investointien avulla liiketoimintamalleja on mahdollista muuttaa kestävän kehityksen mukaiseksi ja siten aikaa kestäviksi. Uuden rakentamisen lisäksi on oltava rohkeutta ajaa alas vanhentuneita ja kestävän kehityksen valossa haastavia liiketoimintamalleja ja -tapoja.

Oman toiminnan muokkaamisen lisäksi yrityksen johdon on aika pohtia omaa nykyistä rooliaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa ympäröivän yhteiskunnan pelisääntöihin. Tukeeko yrityksen toiminta yhteiskunnan toimintamallien muutosta kestävyyttä mahdollistavaan ja palkitsevaan suuntaan – vai haraako yrityksen toimet vielä tarvittavia muutoksia vastaan?

Miten yritys vaikuttaa esimerkiksi edunvalvontajärjestöjen kautta näihin teemoihin? Onko yrityksellä rohkeutta irtautua esimerkiksi sellaisista toimijoista, joiden vaikuttamistyö sotii yrityksen julkilausumia kestävyystavoitteita vastaan? Voisiko yritys sen sijaan toimia rakentavalla tavalla päätöstentekijöiden, säätelijöiden ja toimialaryhmien kanssa luodakseen parempia edellytyksiä kestäville investoinneille sekä -liiketoiminnalle?

Vaikuttamalla ympäröiviin rakenteisiin yrityksen vaikuttavuus kestävän kehityksen ajurina kasvaa. Kartoitamme parhaillamme uudistetun yritysvastuututkimuksemme avulla sitä, miten aktiivisen roolin suomalaisyritykset ovat tällä saralla jo ottaneet. Tuoreet tulokset ja konkreettisia vinkkejä systeemisen muutoksen aikaansaamiseen julkaistaan 10.5. – ilmoittaudu mukaan. Lisäksi autamme jäseniämme siirtymään uudistavaan liiketoimintaan ja hyödyntämään systeemiajattelua muutoksen työkaluna yhdessä tekemisen avulla.

3.  Jalkauta, osallista, opasta – ja mahdollista kouluttautuminen

Yritys on niin vastuullinen kuin sen heikoin lenkki. Tästä syystä vastuullisuustyöhön tulee sitouttaa koko yritys asiantuntijoista hallitusammattilaisiin, talousjohdosta HR:ään. Sitouttamisessa auttaa asian tärkeyden ymmärrys.

FIBSin tilaisuudet ja ja muut resurssit ovat lähtökohtaisesti koko yrityksen henkilökunnan käytettävissä. Vuosikattaukseemme sisältyy runsaasti uusia teemoja, kuten kestävien innovaatioiden kaupallistaminen, uudistava liiketoiminta sekä vaikuttavuuden mittaaminen ja raportointi. Hyödynnä laajaa valmennuskokonaisuutta sisäisen koulutuksen tukena: välitä tilaisuuskutsut kollegoille, ja houkuttele työpari kanssasi valmennukseen. Pidä yritystäsi koskettavista webinaareista ”kisastudio”, johon kutsut isomman porukan oppimaan ja keskustelemaan päivän teemasta. Vinkkaa ylimmän johdon keskustelufoorumista oman yrityksen hallitukselle ja johtoryhmäläisille.

Tutustu resurssipankkiimme, josta löydät sadoittain webinaareja, selvityksiä ja julkaisuja eri ammattilaisille suunnattuna. Koosta niistä toimialallesi relevantti perehdytyspaketti ja sisällytä se yrityksen sisäiseen koulutustarjontaan.

Voit myös pyytää meiltä tietoa siitä, kuinka moni kollegasi osallistuu valmennuksiimme osana yrityksesi vastuullisuustyön jalkautusta ja siten sitä, kuinka vaikuttavaa hyötyä jäsenyydestä saat.

4.  Laajenna yhteistyöverkostojasi – kehitä tekemistä yhdessä

Omien kollegoiden mukaan saamisen lisäksi vastuullisuustyön edellytys on uudenlaisten, innovatiivisten verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen myös sellaisten toimijoiden kanssa, joiden kanssa et ole välttämättä aikaisemmin tehnyt yhteistyötä. Kestävyyttä edistetään tehokkaimmin ottamalla koko yrityksen henkilökunta, toimialan muut toimija sekä arvoketju asiakkaista alihankkijoihin mukaan ratkaisujen etsimiseen.

Pohdi ennakkoluulottomasti sitä, mistä lähteistä ja millä tavalla etsit tietoa päätöksesi tueksi. Laajentamalla keskusteluyhteyksiä uusiin toimijoihin rakennat samalla yrityksellesi syvällisempää sidosryhmäymmärrystä. Kaupanpäällisenä saat todennäköisesti valmiutta reagoida tuleviin kestävyyshaasteisiin sekä tunnistaa uusia keinoja viedä vastuullisuutta vaikuttavasti eteenpäin.

Pohdinnassa auttaa verkostoituminen ja ajatusten vaihto. Toisilta oppimista ja vertaistukea pyrimme vuoden 2023 aikana mahdollistamaan mm. Yritysvastuujohtajien sparrausryhmän avulla. Temaattista tukea ihmisoikeustyön edelläkävijäyrityksille tarjoamme Business & Human Rights -ryhmän kautta. Lukuisiin muihin temaattisiin kysymyksiin tarjoamme sparrausta FIBSin kevytmentoroinnin kautta. Myös yksittäisissä valmennuksissa on aina varattu aikaa verkostoitumiselle ja ajatusten vaihdolle.

5.  Ota johtoryhmä ja hallitus viimeistään nyt mukaan luuppiin

Vastuullisuus on enenevässä määrin yrityksille strateginen menestyksen tae. Vastuullisuuden strategisen merkityksen korostuminen vaatii, että johto ymmärtää kestävyysmurroksen, sekä huomioi kestävän kehityksen megatrendit yrityksen ohjauksessa. Jatkossa kestävyystiedot julkaistaan yhä useammissa yrityksissä osana hallituksen toimintakertomusta. Näistä syistä vastuullisuusasiat tulisi nostaa pysyvästi johtoryhmän sekä hallituksen asialistalle, jollei ne siellä jo ole.

Suurista suomalaisyrityksistä puolet käsittelee vastuullisuutta säännöllisesti johtoryhmien keskusteluissa, ja näissä yrityksissä vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on selvästi ilmeisempää verrattuna niihin, joissa vastuullisuus ei näy johdon agendalla. Useimmille johtoryhmäläisistä vastuullisuusasioiden haltuunotto on vielä vaiheessa – siksi paketoimme olennaisimmat asiat kiireiselle johtoryhmäläiselle helposti sisäistettävään muotoon CxO- ja hallitustason keskustelutilaisuuksissa. Lisäksi vuoden 2023 aikana aloittamme talousjohtajille suunnatun CFO-verkoston WBCSD:n oppeja hyödyntäen. Ylimmän johdon jäsenet kannattaa kannustaa tilaamaan FIBSin viestintäsivulta heille suunnattuja sisältöä ja kutsuja.

6.  Hallitse infoähkyä, hillitse postimäärää

Seuraamalla FIBSin tarjontaa pysyt kartalla vastuullisuuden kannalta keskeisimmistä kehityssuunnista ja saat työn edistämiseen tukea: Vuoden 2023 aikana suunnitelmissamme on jo yli 70 erilaista tilaisuutta vastuullisuuden eri teemoista – suunnattuna HR-ammattilaisista tuotekehittäjille, vastuullisuusammattilaisista ylimmälle johdolle.

Voit rajata työtehtäviesi mukaan sen, kuinka usein ja mistä teemoista saat meiltä kutsuja ja tiedotteita. Voit rajata viestinnän esimerkiksi vain sosiaalisen vastuun teemoihin. Tai vastaanottaa yksittäisten tilaisuuskutsujen sijaan vain tulevat tilaisuudet yhteen keräävä tilaisuuskoonti vuoden aikana. Organisaation ylimmälle johdolle on myös oma postituslistansa.

Viestintää omilla preferensseillä voi tilata tällä lomakkeella, voit myös päivittää tilauksesi viestiemme lopussa olevaa ”Saatko meiltä liikaa postia?” -linkkiä klikkaamalla.

Toivon, että näillä vinkeillä työsi vastuullisuuden parissa sujuu mukavasti kohti Yritysvastuun 2.0 moodia.

Helena Kekki
Johtaja, FIBS
helena.kekki@fibsry.fi

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Raportointi ja lainsäädäntö Ympäristövastuu FIBSin toiminta Sosiaalinen vastuu
close