Kenen pöydälle monimuotoisuusjohtaminen kuuluu?

28 maaliskuuta 2019

Monimuotoisuuden edistämisellä ei useinkaan ole itsestään selvää organisatorista “kotia”. Kysymys siitä, kenen pöydälle tehtävä kuuluu, kenen käsissä työ parhaiten etenee ja mitä tulosten saavuttaminen vaatii, tulee siksi monessa organisaatiossa jossain vaiheessa eteen. Kuuluuko monimuotoisuusjohtaminen HR:lle vai yritysvastuun alle? Vastaako työstä yksi henkilö – kokopäiväisesti vai osa-aikaisesti –  vai useampi henkilö yhdessä? Miten muutos mahdollistetaan yli yksikkölinjojen? Näitä kysymyksiä pohdimme ensimmäisessä monimuotoisuusjohtamisen Practice-työpajassa tammikuussa.

Työn organisoiminen riippuu työn tavoitteista

Yhtä oikeaa tapaa järjestää monimuotoisuustyötä ei ole. Monimuotoisuusjohtaminen on laaja kenttä joka parhaimmillaan läpileikkaa kaikki yrityksen toiminnot. Työn organisointi riippuu siis suurelta osin siitä, mitä työllä tavoitellaan. Jos tavoitteena on monimuotoisuuden lisääminen työnhakijoiden keskuudessa, sijoittuu monimuotoisuusvastuu luontevasti HR-osastolle. Jos taas tavoitellaan innovoinnin lisäämistä, tai uusien asiakasryhmien tavoittamista, on työtä organisoidessa varmistettava että monimuotoisuudesta vastaavilla henkilöillä on sekä tarvittava tieto, että valta, ajaa muutoksia läpi yli yksikkörajojen.

Monimuotoisuustyön tavoitteet, työn vaihe ja  yrityksen ambitiotaso vaikuttavat myös työlle dedikoitaviin resursseihin. Riittääkö, että työtä edistetään muun työn ohella, vai vaativatko toivotut tulokset kokopäiväistä asiantuntijaa? Riittääkö yksi henkilö viemään monimuotoisuutta eteenpäin, vai onko isompi tiimi tarpeen?

Eri tavat organisoida tuovat etuja ja haasteita

Niin monimuotoisuusjohtamisen yhdistämisellä muuhun työhön, kuin sen erottamisella omaksi roolikseen, on niin etunsa kuin haasteensa.

Kun monimuotoisuutta edistetään muun työn ohessa:

Työhön osallistuvat henkilöt tuovat erilaisia näkökulmia omasta roolistaan käsin
Organisaatio viestii, että monimuotoisuustyö on osa normaalia työtä
Monimuotoisuudelle ei jää tarvittavaa aikaa kun muut tehtävät ajavat edelle
Monimuotoisuusjohtamisen erityisasiantuntijuuden kartuttaminen on hidasta

Kun monimuotoisuudelle dedikoidaan oma resurssi:

Työ ei jää muiden tehtävien jalkoihin
Organisaatio viestii, että monimuotoisuuteen suhtaudutaan vakavasti
On mahdollista hyödyntää aiheen asiantuntijan osaamista
Muut kokevat, että asia kuuluu vain monimuotoisuusjohtamisen tiimille
Riskinä on, että monimuotoisuustyö jää liiketoiminnasta irralliseksi

Kaikkien työ, joidenkin vastuu

Riippumatta siitä, mihin organisaatiossa päädytään työnjaon ja resursoinnin suhteen, on kaksi asiaa jotka on aina huomioitava. Puhujana työpajassa ollut Skanskan henkilöstön kehityspäällikkö Aija Harju toi esityksessään esiin erinomaisia käytännön esimerkkejä siitä, miten nämä asiat heillä on toteutettu.

Monimuotoisuustyö kuuluu kaikille

Tapa jolla kohtaamme toisemme työn arjessa vaikuttaa vahvasti osallisuuden kokemukseemme. Sitä kautta vaikutamme kaikki yrityksen potentiaaliin hyötyä ja sitouttaa monimuotoista joukkoa. Tästä syystä monimuotoisuustyö kuuluu ihan jokaiselle työntekijälle, ihan joka päivä. Skanskalla tämä on huomioitu käynnissä olevassa “Life – minä välitän”-projektissa, jossa työkavereita opitaan näkemään muutenkin kuin työtehtävän kautta. Näin lisätään työviihtyvyyttä ja osallisuuden tunnetta.

Työllä on oltava selkeät vastuut

Vaikka työ tarvitsee kaikkien panosta, on monimuotoisuusjohtamisella oltava selkeät vastuunkantajat. Kaikkein parhaiten lisääntynyttä monimuotoisuutta ennustaakin vastuiden luominen: monimuotoisuusjohtajan rekrytoiminen ja monimuotoisuustiimin perustaminen. Jos kaikki tekee, mutta kukaan ei seuraa, jää työ muiden kiireiden jalkoihin. Skanskalla työn edistymistä seurataan vuosittain täytettävän D&I Change Journey Mapin avulla. Siinä katsotaan eri toiminta-alueita ja saavutuksia eri tasoilla. Maatasolla seurantaan osallistuu ylin johto, ja tuloksia tarkastellaan konsernitasolla.

Monimuotoisuusjohtaminen on muutosjohtamista joka vaatii rohkeutta

Monimuotoisuusjohtamisen voi organisoida monella tapaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että monimuotoisuustyö on muutosjohtamista aiheesta joka herättää tunteita ja vastustusta. Sitä ajamaan tarvitaan asiantuntemusta, pitkäjänteisyyttä, panostusta ja rohkeutta. Jos työhön ei liity selkeää tilivelvollisuutta eikä työlle ole dedikoitu riittäviä resursseja jää työ toiveeksi. Toiveeksi, joka ei muun kiireen lomassa koskaan tule toteutumaan.

Jonna Louvrier
Founder & CEO,
Includia Leadership
jonna.lourvier@includia.fi 


Kiinnostuitko monimuotoisuusjohtamisesta?

Ilmoittaudu mukaan FIBSin Monimuotoisuusjohtaminen käytäntöön -sarjan tilaisuuksiin:

Voit kehittää monimuotoisuusosaamistasi myös muissa yhteistyössä Includia Leadershipin kanssa järjestettävissä tilaisuuksissa:

Sosiaalinen vastuu
close