FIBSin kiitetty biodiversiteettikoulutus esillä pian valmistuvassa arviointiraportissa

13 toukokuuta 2020

FIBS on järjestänyt yrityksille luonnon monimuotoisuuteen ja luontopääomaan liittyvää koulutusta vuodesta 2014 alkaen yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa ympäristöministeriön rahoituksella. Kiittävää palautetta saaneeseen koulutukseen on osallistunut jo kaikkiaan 50 edelläkävijäyritystä ja -organisaatiota.

FIBSin ja SYKE:n koulutus nostetaan esiin kesä-heinäkuussa valmistuvassa SYKE:n ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012-2020 toteutuksen ja vaikutusten ennakkoraportissa, jossa arvioidaan nykyisen luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman 105 toimenpiteen toteutusta, vaikuttavuutta ja potentiaalia. Lopullinen raportti julkaistiin elokuussa.

Raportin mukaan taloudellisen ohjauksen toimenpiteistä selvintä paranevaa kehitystä on saatu aikaan FIBSin ja SYKE:n koulutuksen kautta.

FIBSin ja SYKE:n koulutuksen hyödyistä löytyy tietoa koulutusten loppuraporteista, joissa osallistujat kuvailevat yritystensä käytännön toimenpiteitä biodiversiteetin osalta. SYKE:n ja Luken arvioinnissa kuitenkin todetaan, että koulutusten vaikuttavuutta kannattaisi jatkossa selvittää myös tarkemmalla tutkimuksella.

Luontopääoma vahvasti esillä FIBSin ohjelmistossa

FIBSin Yritysvastuu 2019 -tutkimuksen mukaan biodiversiteetti on suomalaisyrityksille vähiten tärkeä vastuullisuuden painopistealue: vain 8 prosenttia kyselyyn osallistuneista suurista yrityksistä pitää luonnon monimuotoisuutta erittäin tärkeänä painopisteenä.

FIBSin jäsenistöä biodiversiteettikysymykset kuitenkin kiinnostavat entistäkin enemmän. Kuluneen kevään aikana yritysten biodiversiteettitietoisuuden ja -osaamisen kasvattamista on jatkettu käsittelemällä tilaisuuksissa kattavasti eri ympäristövastuun teemoja luontopääoman perusteista hiiliviljelyyn ja ympäristöviestintään. Yhteistyökumppaneina ovat olleet SYKE:n ja ympäristöministeriön lisäksi FIBSin Partnerit Ecobio ja Natural Capital Coalition sekä We Value Nature -yhteistyöverkosto ja FIBSin jäsen BSAG.

Näiden lisäksi FIBSin kansainvälisten yhteistyöverkostojen WBCSD:n ja CSR Europen tuottamat biodiversiteettiä käsittelevät webinaarit ja muut sisällöt ovat olleet FIBSin jäsenten käytettävissä. Biodiversiteettiä käsitteleviä ja muita ympäristöaiheisia tilaisuuksia löytyy myös FIBSin syyskauden ohjelmistosta.

Edelläkävijäyritykset peräänkuuluttavat kannustimia ja yhteisiä pelisääntöjä

Viime joulukuussa järjestetyssä European Business and Nature Summit 2019 -kokouksessa kävi selväksi, että eurooppalaiset yritykset ovat kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan sekä kunnianhimoisiin tavoitteisiin että aktiiviseen toimintaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta.

Yritysten vahva viesti oli myös, ettei yritysten panostus saa jäädä pelkästään vapaaehtoisuuden varaan, vaan muutoksen vauhdittamiseksi yritykset tarvitsevat taloudellisia kannustimia sekä yhteisiä kansainvälisiä ja kansallisia pelisääntöjä.

FIBS allekirjoitti viime vuoden lopulla kansainvälisen Lisbon Declaration -aloitteen yhdessä 24 muun maan yritysvastuuverkoston kanssa, jotka edustavat kaikkiaan 2000 yritystä ympäri maailman. Aloitteen allekirjoittajat pyrkivät saamaan aikaan muutosta omien verkostojensa kautta, muun muassa tarjoamalla tietoa ja työkaluja, joiden avulla yritykset voivat nostaa biodiversiteettitoimintansa uudelle tasolle.

FIBS tuo yhteen yritykset, julkisen sektorin ja muut toimijat

FIBS on edistänyt kestävää liiketoimintaa Suomessa jo 20 vuoden ajan tuomalla yritykset yhteen järjestöjen, julkisen sektorin ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa jakamaan tietoa uusista ja parhaista keinoista edistää vastuullista liiketoimintaa, biodiversiteetista ihmisoikeuksiin. Yli 300 jäsenen FIBS-verkosto on ainoa laatuaan Suomessa ja jäsenmäärällä mitattuna Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto ja yksi suurimmista Euroopassa.

Lisätietoa

Angelina Kuokkanen, ympäristövastuun koordinaattori, FIBS, 040 095 3871, angelina.kuokkanen@fibsry.fi

FIBSin ja SYKE:n Yritykset ja biodiversiteetti -koulutuksen sekä Luontopääomavalmennusten loppuraportit

FIBSin luontopääoma ja ympäristövastuutilaisuudet keväällä 2020

Tulossa syksyllä 2020 muun muassa:

Ympäristövastuu
close